Történelem mesterszak

 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolódó képzések
 • Kapcsolat
 • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
4 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
5<20 fő
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
325.000 Ft / félév
Legutóbbi ponthatár
NÁ: 
80
LÁ: 
89
Felvételi követelmények
szóbeli felvételi
A képzés helyszíne(i)
Pécs
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
okleveles történész
Képzés célja: 

A PTE BTK történelem diszciplináris bölcsész mesterszak elsődleges célja a történész mesterségre való felkészítés, elsősorban a kutatáshoz szükséges szakmai és módszertani ismereteket ad és ezzel együtt megalapozza a doktori iskolába való továbblépést. Képzésünk a kis létszám okán lehetőséget nyújt arra, hogy tutori rendszerben az önálló kutatások segítésére helyezze a hangsúlyt, így kontaktórákat mérsékelt számban látogatnak a hallgatók. Minden hallgató egy speciális programban tanul, vagyis kizárólag az érdeklődésének megfelelő korszakkal foglalkozik a 4 szemeszter során így lehetőség nyílik egy-egy választott kutatási területen való mélyebb szakmai ismeretek szerzésére. Más egyetemektől eltérően az MA nem a BA ismétlését jelenti.

Képzési jellemzők: 

Foglalkozások gyakorisága: nappali munkarendben: naponta,

levelező munkarendben: szemeszterenként 6 alkalom csütörtök déltől-péntek estig

 

Nyelvi kimenet: A mesterfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő további idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

 

Tehetséggondozás, speciális – ált. képzésen túli –  lehetőségek:

 • Külföldi vendéghallgatói lehetőség, Erasmus kapcsolatok: Anglia, Ausztria, Belgium, Bulgária, Franciaország, Görögország, Németország, Spanyolország, Szlovákia, Törökország
 • OTDK
 • Szakkollégiumok
 • Pécsi Hadtörténeti Társaság – hallgatói kezdeményezés
 • Történészcéh Egyesület – hallgatói kezdeményezés
 • Külföldi és belföldi tanulmányutak
Főbb témakörök: 

A PTE történelem bölcsész MA szak képzési struktúrája a képzési követelményeknek megfelelően elméleti alapozó szakaszból (10 kredit ), a szakmai törzsanyag ismereteiből (10 kredit), és kötelezően választandó speciális programokból (70 kredit), szabadon választható ismeretekből (10 kredit) valamint a szakdolgozathoz kapcsolódó tantárgyakból (20 kredit) áll.

 

 

Alapozó ismeretek, szakmai törzsanyag (összesen 20 kredit) főbb tantárgyai:

            Történetfilozófia, historiográfia; A történeti gondolkodás sajátosságai

Speciális programok:

 Ókortörténet speciális program főbb tantárgyai (70 kredit):

Az ókortörténet aktuális kérdései I-IV; Ókori források elemzése I-V.

 

A közép- és koraújkor története speciális program főbb tantárgyai (70 kredit):

Az államfejlődés sajátosságai I.-II.; A múltszemlélet alakulása és az írás funkciója a középkorban és a koraújkorban I-III.; Régiók a középkorban és a koraújkorban I-II.; „Utak, utazók, információk”; Kiépített kommunikációs hálózatok I-II.

 

Magyar és egyetemes történelem a 18-20. században speciális program főbb tantárgyai (70 kredit):

Diplomácia és hadtörténet, a geopolitikai erőviszonyok átrendeződése a 18-20. században I-II; Technika- és tudománytörténet, gazdasági folyamatok a 18-20. században I-II.; Társadalom- és művelődéstörténet a 18-20. században I-III.; Politikai ideológiák és eszmeáramlatok, politikai rendszerek a 18-20. században

 

Szakmai gyakorlat:

A speciális programok képzéseiben hangsúlyos szerepet kapnak a szakmai gyakorlatok, amelyeket három tantárgy keretében kell teljesíteni, heti 6-8 kontaktórában. Ezek a tantárgyak az önálló kutatói munkára készítenek fel. A hallgatók a közgyűjtemények használatát, a kutatói munka módszereit és gyakorlatát és a kutatási eredmények szakszerű prezentálását sajátítják el „A tudományos kutatás módszertana és gyakorlata” és a „Közgyűjteményi gyakorlat” című kurzusok során.

Szakirányok, specializációk: 

​Ókortörténet speciális program

A közép- és koraújkor története speciális program

Magyar és egyetemes történelem a 18-20. században speciális program 

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

A) A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

 

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a történelem alapképzési szak, valamint ennek minor változata (50 kredites blokk). Az ókortörténet speciális program esetében teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a történelem alapképzési szak régészet szakiránnyal, illetve az ókori nyelvek és kultúrák alapképzési szak

 

Egyéb, a bölcsészettudomány, a társadalomtudomány és a jogi képzési terület szakjain szerzett diplomák esetén kreditelismertetési kérelmet kell benyújtani a Karra lehetőleg még a felvételi jelentkezés határideje előtt harminc nappal.

 

 

Ezen diplomák esetén a mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a jelentkezőnek a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 50 kredit a korábbi tanulmányai szerint a történelem alapképzési szak ismeretköreiből.  A kreditek tartalma itt található.

 

A felvétel feltételéül meghatározott kreditek elismertetését a Kari Kreditátviteli Bizottságtól (továbbiakban: KKB) kell kérelmezni. A kérelmet űrlapon kell benyújtani. A KKB eljárását a TVSZ 9. §-ában foglalt rendelkezések szerint folytatja le, azzal az eltéréssel, hogy határozatát a kérelem benyújtását követő 30 napon belül köteles meghozni. A képzési és kimeneti követelményekben meghatározott esetben a KKB határozatában rendelkezik a hiányzó kreditek párhuzamos tanulmányokkal történő megszerzésének feltételeiről. A KKB határozatát a jelentkező a jelentkezési lapjához köteles mellékelni, vagy legkésőbb az adott évi meghatározott határidőig beküldeni.

 

Amennyiben a jelentkező olyan szakon szerzett oklevelet, amely a képzési is kimeneti követelmények szerint a mesterképzésbe történő belépésnél teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe, a jelentkezőnek elegendő az adott szakon szerzett oklevél másolatát csatolni a jelentkezéséhez, és nem szükséges kreditelismertetési eljárást kezdeményeznie.

 

 

B) A szóbeli felvételi vizsga

A szakmai beszélgetés menete:

A történelem diszciplináris mesterszak felvételi beszélgetése során a történelmi gondolkodás, a térbeli és időbeli tájékozódás képességeit vizsgáljuk. A felvételi témakörei nagy, átfogó témákat határoznak meg, melyek segítségével a felvételi bizottság elsősorban azt kívánja vizsgálni, hogy az alapképzés során elsajátított tárgyi tudás és módszertani ismeretek alkalmazásával a jelentkező miként tud áttekinteni nagyobb ívű folyamatokat, az egyes történeti jelenségek térbeli és időszakonként változó jellemzőit, a közöttük kimutatható összefüggéseket, képes-e összehasonlító elemzésekre. A fő folyamatok, szakaszok logikus felvázolását jól kiválasztott példákkal kell illusztrálni, illetve bizonyítani. (A vizsgabizottság esetenként kérni fogja, hogy az alapképzés tananyagában szereplő konkrét példán bizonyítsa a felvételiző egy-egy állítását.)

A témakörökhöz kérdéseket, illetve szempontokat adtunk, melyek a felvételizőt segítik a felkészülésben. A szempontok orientáló jellegűek.

 

A történelem diszciplináris mesterszak keretében speciális programok kerülnek meghirdetésre, melyek az összesen 120 kredites képzésből 70 kreditet fednek le.

 

Speciális programjaink:

1. Ókortörténet speciális program

2. A közép- és koraújkor története speciális program

3. Magyar és egyetemes történelem a 18-20. században speciális program

 

A jelentkezési lapok sajnos nem teszik lehetővé, hogy a felvételizők megjelöljék a speciális programot, melyen tanulmányaikat folytatni szeretnék, ezért erről közvetlenül a felvételi beszélgetés előtt kell nyilatkozniuk. A jelentkezőknek csak az általuk választott speciális program témaköreiből kell felkészülniük és szóbeli felvételi vizsgát tenniük!!!

 

C) Pontszámítás

A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben fejezik ki, melyet a tanulmányi pontok (előző diploma minősítése, max. 45 pont), a felvételi vizsgapontok (max. 45 pont) és a többletpontok (max. 10) összege ad.

A szakon 4 többletpont adható kiemelkedő szakmai tevékenységért (szakmai publikációs tevékenységért, konferencia-előadásért).

 

Bővebben lásd: http://btk.pte.hu/diszciplinaris_mesterkepzeseink_ma

Elhelyezkedési területek: 

Végzettjeink többsége eddig a különböző közgyűjteményekben, egyetemeken/főiskolákon tanársegédként, tudományos segédmunkatársként helyezkedett el, de sokan dolgoznak a politika különböző területein, pl. külügyminisztériumi referensként, önkormányzatoknál, EU-szakreferensként az Országgyűlési Hivatalban, miniszterelnöki hivatalban. Van köztük külkereskedelmi asszisztens, témavezető-szerkesztő regionális televíziónál.

Kapcsolat: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda

Tel.: 72/501-513

E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu

Kari honlap: http://www.btk.pte.hu

 

Történettudományi Intézet

Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék

Modernkori Történeti Tanszék

Ókortörténeti Tanszék

Újkortörténeti Tanszék

 

Intézeti oldal: http://tortenelem.btk.pte.hu

 

 

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)