Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

nemzetközi tanulmányok alapszak angol nyelven

sze, 2016/01/06 - 13:44 -- Kovács Beáta
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Bölcsészettudományi Kar
Képzésterület: 
Társadalomtudományi
Képzés neve: 
nemzetközi tanulmányok alapszak angol nyelven
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
6
Irányszám: 
kb. 25 fő
Teljes költség: 
Á: 100.000 Ft idegennyelvi hozzájárulás / félév; K: 180 000 Ft+100.000 Ft idegennyelvi hozzájárulás
Képzési mátrix: 
Alapképzés (A), Nappali, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Nappali, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy társadalomismeret vagy történelem.Két érettségi vizsgatárgyat kell választania a jelentkezőnek, amelyből egyet emelt szinten kell teljesíteni.

Képzés célja: 

A nemzetközi tanulmányok alapképzés célja, hogy a nemzetközi kapcsolatok világában eligazodni képes, a nemzeti és a regionális érdekeket megfelelően képviselni tudó, a globális problémák iránt érzékeny, az európai integrációs folyamatból származó kihívások kezelésére alkalmas, más kultúrák megismerésére nyitott értelmiségieket képezzen, akik hazai vagy nemzetközi vállalati, illetve kormányzati és nem kormányzati szervezeteknél képesek nemzetközi kapcsolattartásra, a kreatív problémakezelésre és az összetett feladatok rugalmas megoldására, továbbá felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A KÉPZÉS EREDMÉNYEAz alapfokozat birtokában a nemzetközi tanulmányok alapszakon végzett hallgató: Képes történelmi, társadalmi, gazdasági, jogi és politikai kérdésekben az ismeretek önálló elsajátítására és rendszerezésére.Legalább két idegen nyelven képes eligazodni a szakirodalmakban, különös tekintettel a szakterminológiára.Képes a nemzetközi összefüggésekben való eligazodásra, folyamatok, változások követésére, megértésére, feldolgozására, mindezek hatékony és eredményes megosztására, és a gyakorlatban történő alkalmazására.Képes legalább egy Európán kívüli kultúra, eszmerendszer szempontjából a nemzetközi kapcsolatok jelenségeit értelmezni.Képes a projekt alapú munkavégzésre, rendelkezik a munkamegosztásra épülő együttműködési képességgel, látja a közös sikerhez való egyéni hozzájárulásokat.Képes önállóan írásos elemzések elkészítésére, elvégzett feladatainak szakmai közönség előtti bemutatására szóban és írásban.Képes és alkalmas a kis és közepes vállalkozásokban a nemzetközi együttműködésekben való megjelenés elősegítésével kapcsolatos feladatok ellátására, valamint a multinacionális és nagyvállalati szektorban nemzetközi együttműködésekből származó feladatok ellátására.Képes az EU által támogatott projektek tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.Képes a nemzetközi, európai és regionális együttműködésekben megjelenő feladatok ellátására a magánszférában, a nem kormányzati szerveknél, az önkormányzatoknál és a kormányzati szerveknél, valamint az állami intézményekben.

Képzési jellemzők: 

Képzési terület: társadalomtudományKépzés kezdete: 2018. szeptemberHelyszín: PécsFoglalkozások gyakorisága: naponta  Minor szakként felvehető: nemA szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok: specializációNyelvi kimenetAz angol nyelvű képzésben oklevelet szerzők az oklevélszerzés idegennyelvi követelményeit teljesítik.

Főbb tárgyak: 

Általános társadalomtudományi ismeretek és kompetenciák [közgazdaságtan, jogi alapismeretek, filozófia, politológia, szociológia, történelem (modern magyar és egyetemes történelem) informatika] 20-60 kredit;Módszertani és készségfejlesztő ismeretek (statisztika, társadalomstatisztika, kvalitatív, kvantitatív módszertan, szaknyelvi gyakorlatok) 20-30 kredit;A nemzetközi tanulmányokhoz kapcsolódó szakmai ismeretek 50-100 kredit a szakdolgozat kreditértékével együtt az alábbiak szerint:-    nemzetközi kapcsolatok története [nemzetközi kapcsolatok története 1815-1989-ig, magyar külpolitika története, diplomáciatörténet, nemzetközi kapcsolatok az új világrendben (1989-től)] 5-40 kredit;-    nemzetközi politika elmélete és gyakorlata (a nemzetközi politikaelmélet főbb iskolái, elméletei, a diplomácia elmélete és gyakorlata) 5-40 kredit;-    nemzetközi jog (nemzetközi közjog, nemzetközi magánjog, nemzetközi szerződések, nemzetközi intézmények és szervezetek) 5-40 kredit;-    nemzetközi gazdaságtan (nemzetközi gazdaságtan, külgazdaságpolitika, nemzetközi pénzügyek, világgazdaságtan, nemzetközi vállalatok gazdaságtana) 5-40 kredit;-    regionális-civilizációs tanulmányok (civilizációtörténet, európai civilizáció története, regionális tanulmányok) 5-40 kredit;-    Európai Unió (az Európai Unió fejlődéstörténete, az EU intézményrendszere és döntéshozatala, az EU joga, az EU hatáskörei, szakpolitikái, Magyarország az Európai Unióban, európai uniós pályázatok készítése és projektek menedzsmentje) 5-40 kredit;-    a nemzetközi kapcsolatok gyakorlata (nemzetközi kapcsolattartás technikái, nemzetközi rendezvények, diplomáciai protokoll, tárgyalási technikák) 5-40 kredit. A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret. A szakmaspecifikus ismeretek a képzés egészén belül 30-35 kredit.  Szakmai gyakorlat: Az oklevél megszerzésének feltétele négy hét egybefüggő hazai vagy külföldi szakmai gyakorlat elvégzése, amelyet a koordináló tanszék szervez. A levelező képzésben is kötelező a gyakorlat, amely ideje min. 1 hét és kiegészül egyéb gyakorlati feladatokkal.

Szakirányok és specializációk: 
  • Európai-integráció
  • nemzetközi kapcsolatok
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
International Relations Expert
Elérhetőségek: 

ELÉRHETŐSÉGEKPécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar7624 Pécs, Ifjúság útja 6.Oktatásszervezési OsztályTel.: (72) 501-513E-mail: btkfelvi[kukac]pte.huKari honlap: www.btk.pte.hu Társadalmi Kapcsolatok IntézeteTanszéki honlap: http://politologia.btk.pte.hu/

További információk/Megjegyzés: 

Az utóbbi másfél évtizedben a nemzetközi tanulmányok a PTE több kara oktatási programjainak részeként a figyelem középpontjába került. Ez magyarázza, hogy sajátos szinergiaként 6 kar oktatói fogtak össze a "Nemzetközi tanulmányok" képzés érdekében, létrehozva universitas szintű kooperációt, így biztosítva a szakmai, nyelvi, tudományos széleskörű hálózatot az új szak számára. Az egyetem helyet ad a következő intézményeknek, ahol a hallgatók elmélyíthetik ismereteiket: Afrika Kutatóközpont; MTA-PTE Magyarország, Európa és Ibero-Amerika Kutatócsoport ,az Ibero-Amerika Központ, Modernkori Oroszország és Szovjetunió Kutatócsoport,Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában Alapítványi Tanszék, Európa Központ, Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központ, Ázsia Dokumentációs Központ, Védelmi Kutatások Központja, Jean Monnet Kiválósági Központ – Pécs.