Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

néprajz alapszak

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Bölcsészettudományi Kar
Képzésterület: 
Bölcsészettudományi
Képzés neve: 
néprajz alapszak
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
6
Irányszám: 
Nappali: kb. 15 fő Levelező: kb. 10 fő
Teljes költség: 
Nappali: 200.000 Ft / félév, levelező: 150.000 Ft / félév
Képzési mátrix: 
Alapképzés (A), Nappali, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Nappali, Költségtérítéses
Alapképzés (A), Levelező, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

Kettőt kell választani: magyar nyelv és irodalom és történelem vagy társadalomismeret Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

Képzés célja: 

néprajz alapszakos bölcsészek képzése, akik ismerik a néprajztudomány, az európai etnológia és a kulturális antropológia alapjait. Cél továbbá a saját és mások kultúráját megértő, a szűkebb és tágabb közösségek kulturális identitását alakítani képes, mások kultúrájával szemben toleráns szakemberek képzése, akik jártasak a kultúrakutatásban, a kulturális antropológiában, képesek a kultúra működési sajátszerűségeit a múltban és a jelenben megérteni és értelmezni. Elméleti ismereteken túl rendelkeznek a néprajzi gyűjtési és a muzeológiai gyakorlatok, az adatkezelés, az archiválás valamint a terepkutatás módszereinek ismereteivel. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A KÉPZÉS EREDMÁNYEAz alapfokozat birtokában a néprajz alapszakon végzett hallgató:Értelmezi a magyar és európai kulturális jelenségeket és azok történeti beágyazottságát.Átlátja a nemzeti identitásképző diskurzusok felépítését, működését, és kulturális jelenségeket európai kontextusban értelmez.Képes a kulturális, illetve társadalmi kérdésekben az ismeretek önálló elsajátítására és rendszerezésére.Képes legalább egy Európán kívüli kultúra, eszmerendszer szempontjából a néprajztudomány jelenségeit értelmezni.Képes összefüggő néprajzi szövegek, valamint vizuális jelekkel, tipográfiai eszközökkel, ikonokkal tagolt szövegek, táblázatok, adatsorok, vizuális szövegek (mozgó-, állóképek, térképek, diagramok) megértésére, értelmezésére.Több stílusregiszterben, a néprajztudomány szabályrendszerének megfelelően, közérthetően, választékos stílusban ír és beszél.Hatékonyan kommunikál írásban és szóban, valamint megérti a néprajztudományhoz kapcsolódó szakmai szövegeket.Képes megoldási javaslatokat adni a kulturális-társadalmi elemzés során felmerülő problémák értelmezésére, az alapszakon belül elsajátított problémamegoldó technikák hatékony alkalmazására.Adott munkahely szakmai elvárásainak megfelelően összetett feladatokat is elvégez vagy irányít.Átlátja a magyar szakmai szövegek és kulturális jelenségek befogadásának bevett eljárásait, az értelmezés szakmailag elfogadott kontextusait.Egy modern idegen nyelven képes eligazodni a szakirodalmakban, különös tekintettel a szakterminológiára.Képes a tanuló szervezet működtetésében való támogató részvételre, irányítás mellett.Képes önállóan, önkritikára épülő tervet készíteni a pályafutásához szükséges tudások, képességek, attitűdök hiányainak a felszámolására, a szakma tanulásában elért eredményekre támaszkodva.Képes a projekt alapú munkavégzésre, rendelkezik a munkamegosztásra épülő együttműködési képességgel, látja a közös sikerhez való egyéni hozzájárulásokat.Képes az információs technológián alapuló írásbeli és szóbeli kommunikációban fejleszteni alkalmazói tudását.Értő módon képes idegen nyelvű szakirodalom olvasására, és legalább egy idegen nyelven megbízható szinten ismeri a saját szakterületére jellemző szakkifejezéseket, és alkalmazza azokat. Képes önállóan írásos elemzések elkészítésére, elvégzett feladatainak szakmai közönség előtti bemutatására szóban és írásban.

Képzési jellemzők: 

Képzési terület: bölcsészettudományKépzés kezdete: 2018. szeptemberHelyszín: PécsFoglalkozások gyakorisága: nappali munkarendben: naponta,levelező munkarendben: szemeszterenként általában egyszer egy hét, alkalmanként hétfőtől péntekig, továbbá egyéni konzultációs rend egyeztetésével. Minor szakként felvehető: IGEN, követelmény: nincs v. felvételi elbeszélgetésA szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok: specializáció vagy minor szakNyelvi kimenet: Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből vagy latin nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Főbb tárgyak: 

-    általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, művelődéstörténet, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret) 16-22 kredit;-    a néprajzhoz kapcsolódó társadalom- és bölcsészettudományi alapozó ismeretek 20-30 kredit;-    néprajzi szakmai ismeretek (a magyar és összehasonlító néprajz nagy témakörei) 80-100 kredit.A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret a néprajz területéről, amelynek kreditértéke 50 kredit. Szakmai gyakorlat: a szakmai gyakorlat egyrészt néprajzi gyűjtés hazai vagy határon túli terepeken, másrészt a a képző intézmény által ajánlott specializációhoz kapcsolódó, a szak tantervében meghatározott, a szakmuzeológiai ismeretek megszerzését követően két, egyenként 150 órás múzeumi szakmai gyakorlat helytörténeti gyűjteményben, szakmúzeumban vagy országos (történeti) múzeumban.

Szakirányok és specializációk: 

kultúra, vallás, ökológia

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
néprajz alapszakos bölcsész (Ethnographer)
Elhelyezkedési lehetőségek: 

Tipikus munkahelyek: művelődési házak, múzeumok, közoktatási intézmények és művészeti iskolák, helyi és regionális civil szervezetek, kulturális és művelődési egyesületek, alapítványok, társaságok, nyomtatott és elektronikus média, helyi erőforrásokat menedzselő projektek, önkormányzatok, kistérségi társulások, a kulturális örökségvédelem helyi és regionális intézményei.Tipikus munkakörök: múzeumi asszisztens, kutató asszisztens, kulturális és művelődésszervező, kulturális örökségvédelmi asszisztens, múzeumi segédmunkatárs.

Elérhetőségek: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. Oktatásszervezési Osztály Tel.: (72) 501-513 E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu Kari honlap: www.btk.pte.hu Tanszéki honlap: http://neprajz.btk.pte.hu

További információk/Megjegyzés: 

A szak a tudósképzés keretében kiemelt figyelmet fordít a tehetséggondozásra (szakkollégiumi és TDK-szereplés, PhD-program), amelyben nagy sikereket mutathat fel. Miért a néprajz? Mert hallgatóink olyan szakemberekké válhatnak, akik a társadalom- és kultúrakutatás elméleti és gyakorlati kérdéseiben jártasan képesek a múltbeli és jelenkori magyar és európai, valamint Európán kívüli társadalmak kultúráját, mindennapi életének jelenségeit elemezni, értelmezni. Mindezzel a speciális tudással kutatóként, oktatóként, muzeológusként, szakértőként is el tudnak helyezkedni akadémiai, egyetemi intézményeknél, nonprofit és állami szervezeteknél.Miért Pécs? Azon kívül, hogy a város gyönyörű? Mert a képzési programban amellett, hogy a magyar néprajzi kánonnal, a „magyar népi kultúrával” behatóan megismerkedhetnek, az ország más tanszékeivel összevetve nagyon hangsúlyos szerepet kap az Európán kívüli népek (főleg Ázsia és Ausztrália, Óceánia), valamint a modern magyar társadalom kérdéseivel foglalkozó kulturális antropológia is. Azért, mert kis tanszékünkön sok fiatal, dinamikus, ám nemzetközileg is elismert kutató dolgozik, és igazán figyelünk egymásra, személyre szabott oktatás, tehetséggondozás folyik. Hallgatóink sikerrel szerepelnek tudományos fórumokon, és megállják helyüket végzés után is a tudományos és a civil szférában is.