Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

ókori nyelvek és kultúrák (klasszika-filológia) alapszak

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Bölcsészettudományi Kar
Képzésterület: 
Bölcsészettudományi
Képzés neve: 
ókori nyelvek és kultúrák (klasszika-filológia) alapszak
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
6
Irányszám: 
kb. 10 fő
Teljes költség: 
200.000 Ft / félév
Képzési mátrix: 
Alapképzés (A), Nappali, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Nappali, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

Kettőt kell választani: magyar nyelv és irodalom vagy történelem ÉS angol nyelv vagy arab nyelv vagy francia nyelv vagy japán nyelv vagy latin nyelv vagy német nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv vagy újgörög nyelv Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

Képzés célja: 

A képzés célja olyan gyakorlati ismeretekkel is rendelkező bölcsész szakemberek képzése, akik átfogó ismeretekkel rendelkeznek az ókortudomány területén. Alapszinten ismerik az ókori Mediterráneum és a vele érintkező területek népeinek és országainak történetét, kultúráját, valamint a választott szakiránynak megfelelően az ókori Közel-Keletről, az ókori Egyiptomról és a klasszikus antikvitásról elmélyültebb tudásra tesznek szert. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben folytatására. A KÉPZÉS EREDMÉNYEa) Az alapképzési szakon végzett hallgató tudásaAz alapszakon végzett hallgató képes az ókori Mediterráneum kultúráinak átfogó értelmezésére és tudományos megismerésére.Képes az ismeretek önálló elsajátítására és rendszerezésére.Képes a magyarul, illetve (az általa ismert) idegen nyelven szakirodalmi szövegek értelmezésére. Képes a szakirodalomból szerzett információk kritikus elemzésére és feldolgozására.Képes önállóan igényes szövegek megalkotására a szakirányának megfelelő ókori kultúra kérdéseiben.Képes az információk, érvek és elemzések különböző szempontok szerinti bemutatására, átgondolására.Képes az alapképzési szakon megszerzett ismereteit hasznosítani más szakterületeken is.A klasszika-filológia szakirányon végzett hallgató mind latin, mind görög nyelven képes ókori szöveget olvasni és olvasmányát értelmezni. Rendelkezik az ehhez szükséges nyelvi ismeretekkel. Tisztában van a latin és a görög nyelvtan szabályaival, illetve rendelkezik olyan szókinccsel, amely a szövegolvasás előfeltételének tekinthető.A nyelvi ismereteken túl rendelkezik az ókori Görögország és Róma történelméről, vallás-, művészet- és irodalomtörténetéről annyi ismerettel, hogy olvasmányait tágabb kulturális keretben is értelmezni tudja.Ismeri szakmájának módszertanát, illetve annak történeti kialakulását, tisztában van igazság és módszer alapvető összefüggéseivel.b) Az alapképzési szakon végzett hallgató képességeiKépes latin, illetve görög nyelvű szövegek olvasására és értelmezésére segédeszközök felhasználásával.Rendelkezik annyi olvasási gyakorlattal, amennyi a latin és görög nyelvű forrásszövegek olvasását lehetővé teszi.Képes az alapszakon szerzett tudásának további elmélyítésére és önálló tájékozódásra.Képes szakmája eredményeit nem szakemberek számára is érthető módon megfogalmazni írásban és szóban.Képes nehezebb szakszövegek értelmezésére, idegen nyelven is.

Képzési jellemzők: 

Képzési terület: bölcsészettudományKépzés kezdete: 2018. szeptemberHelyszín: PécsFoglalkozások formája: szeminárium, előadásFoglalkozások gyakorisága: naponta Minor szakként felvehető: nappali munkarendben IGEN, követelmény: nincsA szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok: specializáció vagy minor Nyelvi kimenet: Az alapfokozat megszerzéséhez angol, német, francia, olasz, orosz (a klasszika-filológia szakirányon továbbá spanyol) nyelvekből egy államilag elismert, legalább középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.A záróvizsga letétele asszíriológia szakirányon az akkád és a sumer alapfokú (B1), komplex típusnak megfelelő, az egyiptológia szakirányon az óegyiptomi és a kopt nyelv alapfokú (B1), komplex típusnak megfelelő, a klasszika-filológia szakirányon a latin és az ógörög nyelv középfokú (B2), komplex típusnak megfelelő nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja.

Főbb tárgyak: 

Latin és görög nyelv. Latin és görög mondattan és stilisztika. Latin és görög szövegolvasás. Görög és római irodalomtörténet. Ókortörténet. Antik vallástörténet. Antik művészettörténet. Antik ikonográfia. Antik színháztörténet. Antik zenetörténet. Kerényi könyvtár (gyakorlat). -    a képzést alapozó bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek [filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, elméleti nyelvészet, irodalomelmélet, esztétika, az ókori kultúrák ismeretkörei (ókori nyelvek és írások, történelem, vallástudomány, vallástörténet, irodalomtörténet, művészettörténet, archeológia, civilizációtörténet)] 26-30 kredit;-    ókortudományi szakmai ismeretei 135-145 kredit, amelyből:-    ókori nyelvi szakmai alapozó modul [két ókori nyelv (görög, latin, egyiptomi, héber, szír, akkád, szanszkrit) ismeretei; az ókori Mediterráneum népei, területei közötti gazdasági és szellemi kapcsolatok] 16-20 kredit;-    a választott szakirány szerinti speciális nyelvészeti, irodalmi, kultúrtörténeti ismeretek (nyelvi ismeretek, történeti, irodalomtörténeti és kultúrtörténeti ismeretek, szakirányhoz kapcsolódó specializációk)- nyelvi képzés (görög és latin grammatika, auktorolvasás),-    egyéb történeti, irodalomtörténeti és kultúrtörténeti ismeretek (régiségtan, mitológia, verstan-metrika, irodalomtörténet, színháztörténet, tudománytörténet, numizmatika, epigráfia, zenetörténet),-    specializáció [görög, latin specializáció (ógörög, bizánci görög, latin, középlatin, újkori latin, patrisztika)]. 70-75 kredit;-    választás szerinti specializációk ismeretei legfeljebb 50 kredit.

Szakirányok és specializációk: 
    • Múzeumpedagógia (klasszikus ókor)

    Főbb tantárgyakSzövegolvasás és műelemzés (képek és szövegek együttes elemzése). Antik kultúrtörténeti tárgyak (színház, művészet, ikonográfia, zene). Pszichológia. Múzeumpedagógiai szeminárium.  Megismerkednek az antik kultúra és a bölcsészettudomány digitálisan hozzáférhető forrásaival. Megtanulják kezelni a Szépművészeti Múzeum által gondozott antik adatbázisokat, részt vesznek azok feltöltésében. Múzeumpedagógiai gyakorlaton vesznek részt a Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteményében, az ókori művészetek egyetlen hazai gyűjteményében. 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
ókori nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész klasszika-filológia szakirányon (Philologist in Ancient Languages and Cultures (Classical Philology)
Elhelyezkedési lehetőségek: 

Tipikus munkahelyek:múzeumpedagógiai programok, idegenforgalom, könyvtárak, egyházak, könyv- és lapkiadók, internetes portálok, egyéb kulturális és művészeti intézményekTipikus munkakör: programszervező, foglalkozásvezető, titkárságvezető, idegenvezető, szerkesztő Az ókori nyelvek és kultúrák alapszak (BA) klasszika-filológia szakiránya egyben olyan szakirányú mestertanulmányok előkészítője, mint a bölcsész klasszika-filológiai (lásd lejjebb továbblépési lehetőségek a) pont). Az alapszakon diplomát szerző diákok elhelyezkedési lehetőségei várhatóan mind a régióban, mind országosan bővülni fognak. Az alapszak elvégzése után ilyen irányú tanulmányaikat nem folytatókat illetően az a tapasztalat, hogy a munkaadók bármilyen álláspályázatban felfigyelnek a különleges diplomára, mert következtetni enged a jelentkező komplex készségeire, tanulási képességére, intelligenciájára, tág látókörére, ami előnyt jelenthet bármely munkakörben. A pécsi bölcsészkaron 1993-ban újraindult görög-latin képzés több, mint két évtizedes története bizonyítja, a nálunk végzett hallgatók speciális tanulmányaiknak köszönhetően olyan máshol nem megszerezhető készségeket sajátíthatnak el, amelyek képessé teszik őket tudásuk konvertálására a legkülönbözőbb új területekre, a gazdaságtól a politikáig, a kommunikációtól az irodalmi és más alkotó tevékenységekig. Az alapfokozatot megszerzők a gyakorlati felkészítés révén sikerrel helyezkedhetnek el olyan, alapszintű szakmai tudást igénylő területeken is, mint a múzeumpedagógia Magyarország ókori emlékeket őrző múzeumaiban (elsősorban a Dunántúl területén és Budapesten),  turisztika-idegenforgalom (szakszerű vezetés archeológiai-múzeumi területen hazánkban és külföldre látogató csoportoknak): Nyugat-Magyarország, Pannónia, bővelkedik ókori emlékekben, és Itália, Görögország s a Közel-Kelet a kulturális idegenforgalom fontos célpontjai. 

Elérhetőségek: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar7624 Pécs, Ifjúság útja 6.Oktatásszervezési OsztályTel.: (72) 501-513E-mail: btkfelvi[kukac]pte.huKari honlap: www.btk.pte.huTanszéki honlap: http://klf.btk.pte.hu  Tanszéki e-mail: klf[kukac]pte.hu

További információk/Megjegyzés: 

Kinek ajánljuk képzéseinket? Aki olyasmit kíván tanulni az egyetemen, ami különleges, amit csak kevesen tanulnak. Aki szeretne megtanulni latinul vagy ógörögül, kiváncsi az ókori ember gondolkodására. Akit érdekel az ókori (és nem csak ókori) irodalom, képzőművészet, színház, zene, az antik görög és római élet és történelem, az antik filozófia és vallás. Aki szeretne tanulni szöveget és képzőművészeti alkotást külön és együtt is értelmezni, kapcsolataikat felfedezni.Miben egyedülálló a pécsi latin-görög képzés? Múzeumpedagógiai specializáció és múzeumi gyakorlat – napi kapcsolatban a Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteményével. A képzés másik specialitása a görög-római színjátszás és zenekultúra.Ki fogja jól érezni magát nálunk? Aki szeret kérdezni, elmélyülni, figyelni, felfedezni. Aki szereti a kis létszámú órákat, családias légkört, egyéni, személyre szabott konzultációt, közvetlen kapcsolatot az oktatókkal. Akinek fontos a tehetséggondozás: szakszemináriumok, TDK, szakdolgozat és publikáció támogatása, speciális együttműködés a Szépművészeti Múzeummal, Kerényi szakkollégium.