Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

pedagógia alapszak

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Bölcsészettudományi Kar
Képzésterület: 
Bölcsészettudományi
Képzés neve: 
pedagógia alapszak
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
6
Irányszám: 
Nappali: kb. 25 fő Levelező: kb. 15 fő
Teljes költség: 
Nappali: 200.000 Ft / félév, levelező: 180.000 Ft / félév
Képzési mátrix: 
Alapképzés (A), Nappali, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Nappali, Költségtérítéses
Alapképzés (A), Levelező, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

Kettőt kell választani: angol nyelv vagy biológia vagy fizika vagy földrajz vagy kémia vagy természettudomány vagy francia nyelv vagy magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy német nyelv vagy orosz nyelv, vagy olasz nyelv, vagy spanyol nyelv, vagy bármely nemzetiségi nyelv (és irodalom), vagy történelem vagy oktatási alapismeretek vagy pedagógia ismeretek (az idegen nyelvek közül csak egy válaszható)Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

Képzés célja: 

A szak célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik a társadalom, a kultúra, a tanulás és tanítás világát ismerik, átlátják, képesek oktatási-nevelési intézményekben, szakmai és civil szervezetekben, csoportok, egyének tanulását, fejlődését, fejlesztését segítő folyamatokhoz minőségi és felelős munkával hozzájárulni. Alkalmasak iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli oktatási és nevelési feladatok ellátásának segítésére; oktatási ügyekkel foglalkozó szervezetekben, intézményekben, alapszintű pedagógiai szakképzettséget igénylő feladatok ellátására. Elkötelezettek az élethosszig tartó tanulás mellett, feladataikat megfelelő autonómiával kezelik. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A KÉPZÉS EREDMÉNYEAz alapfokozat birtokában a pedagógia alapszakon végzett hallgató:Képes a pedagógiai, pszichológiai jellegű, a nevelés, oktatás, kutatás, fejlesztés során vagy a szakmai társas együttműködésben keletkező problémák felismerésére.A pedagógia és társdiszciplínák köréből származó információk gyűjtésében, követésében képes az adott feladatban releváns nézőpontok szerint választani, ezeket munkájában, feladataiban alkalmazni vagy erre javaslatot tenni.Anyanyelvén és idegen nyelven, valamint az informatika legújabb eszközeivel képes hatékonyan kommunikálni, és az információkat, érveket és elemzéseket különböző nézőpontok szerint bemutatni.Megfelelően tudja használni írásban és szóban a neveléstudomány és a társtudományok szaknyelvét, alapfogalmait. Meghatározott keretek között érvelni tud, megérti mások véleménynyilvánításának relevanciáját.Rendelkezik együttműködési, alkotó és kommunikációs képességgel, az elvégzett tevékenységek értékelésének, önértékelésének képességével, fejlett a reflektív kompetenciája.Feladatainak elvégzésekor képes figyelembe venni a köznevelési, a civil intézmények, a nevelési rendszerek társadalmi kontextusát és az itt észlelt sajátosságoknak megfelelő, adekvát gyakorlatot alkalmazni, vagy a meglévőhöz alkalmazkodni.Képes a tapasztalatból származó bizonyítékokat és szükség esetén tudományos érveket felsorakoztatni az egyes iskolai és iskolán kívüli nevelési-oktatási hatások, modellek alkalmazási lehetőségei kapcsán.Képes források felkutatására és összegyűjtésére a nevelés-oktatás-képzés terén folyó kutatások, fejlesztések, innovációk nemzetközi trendeknek releváns szempontok figyelembevételével. Képes az intézmények belső dokumentumainak pedagógiai alapú elemzésére, részt vesz intézmények, csoportok, egyének fejlesztési tervének készítésében, képes közreműködni ilyen tervek megvalósításában.Képes a tanulókhoz és a környezethez is alkalmazkodó, adaptív pedagógiai megoldások azonosítására és alkalmazására; a tanítás és tanulás szereplőinek segítséget adni feladataik ellátásához, szakmai repertoárjából ki tudja választani az adott esetben releváns megoldást, s azt személyre szólóan megtervezni, az adott tanulócsoporthoz illeszkedően alkalmazni.Képes hatékonyan közreműködni a köznevelési és egyéb társadalmi intézményekben felmerülő pedagógiai jellegű asszisztensi feladatok ellátásában, tervezésében, szervezésében. El tud végezni tanulási-tanítási célokra, folyamatokra és eredményekre irányuló részelemzést. Együttműködés során képes az életkori, társadalmi különbségekre tekintettel lenni.Képes a különböző kutatási módszerek közötti lehetőségek feltárására, a kutatási folyamat főbb lépéseinek megtervezésére, néhány kutatási módszer, eszköz alkalmazására; alkalmas elemzésekhez szükséges egyszerű háttérmunkálatok elvégzésére. Képes projektekben asszisztensként közreműködni.Képes a köznevelési vagy más, tanulást szolgáló intézmények jogszerű működéséhez hozzájárulni, közreműködik a szervezet céljainak megvalósításában, s maga is alakítja azt. Feladataiban mérlegelni képes önállóságának szintjét, javaslattal tud élni.

Képzési jellemzők: 

Képzési terület: bölcsészettudományKépzés kezdete: 2018. szeptemberHelyszín: PécsFoglalkozások gyakorisága: nappali munkarendben: naponta,levelező munkarendben: általában havonta egyszer három nap (csütörtök-péntek-szombat) Minor szakként felvehető: IGEN, követelmény: nincs v. felvételi elbeszélgetésA szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok: specializáció (nem kötelező) vagy minor szak Nyelvi kimenet: Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Főbb tárgyak: 

általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, pedagógia, pszichológia, a művelődés és a tudomány világa) 10-12 kredit;-    a nevelés és oktatás elméleti alapjai (szocializáció, a nevelés és az oktatás alapvető története, társadalmi dimenziói, főbb pedagógiai, pszichológiai elméletek) 15-25 kredit;-    a pedagógiai tevékenység szervezeti keretei, főbb területei és ezek működésének pedagógiai vonatkozásai (nevelési és oktatási rendszerek, hálózatok, intézmények, valamint a működésükhöz, a fejlesztéshez és innovációhoz kötődő pedagógiai tevékenységek; társadalmi, kulturális, történeti kontextus; egyéni szakmai tudás, kompetenciatartalmak) 30-45 kredit;-    a pedagógiai praxis művelésének, támogatásának és kutatásának módszerei, formái, eszközei (reflektív gyakorlat; a munka és a tanulás világa, tanulóközösségek; a rendszer-, a szervezeti és a személyes szintű támogatás célja, keretei, folyamata; módszerek, eszközök; projektek, pályázatok; empirikus és teoretikus kutatásmódszertan) 50 kredit;-    választás szerinti szakma-specifikus ismeretek legfeljebb 50 kredit.A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret.A pedagógia szakos bölcsész – a várható specializációkat is figyelembe véve – az alábbi területeken kaphat speciális ismeretet:-    specializációs pedagógiai modulok,-    más képzési terület alapképzési szakjának szakterületi ismeretei. A szakmai gyakorlat követelményeiA szakmai gyakorlat magában foglalja a köznevelés nevelő, valamint nevelő és oktató intézményeiben, a köznevelés pedagógiai szakszolgálati intézményeiben és a pedagógiai szakmai-szolgáltató, illetve szolgáltató intézményekben végzett szakmai gyakorlatot, valamint azon intézményekben (múzeumok, könyvtárak, gyűjtemények) végzett gyakorlatot, amelyekben a fejlesztő program közvetve kapcsolódik a pedagógiai munkához. A szakmai gyakorlaton a hallgató valós szituációban alkalmazza és kipróbálja megszerzett tudását, s azt probléma-orientált megközelítéssel továbbépíti. A szakmai gyakorlat időtartama a teljes képzés alatt 6-12 hét (240-480 óra).

Szakirányok és specializációk: 

nevelési asszisztens

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
pedagógia alapszakos bölcsész (Philologist in Pedagogy)
Elhelyezkedési lehetőségek: 

A végzettek számára az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli oktatásban, az oktatási szféra igazgatásában, menedzselésében nyílik lehetőség az elhelyezkedésre. A nevelési, oktatási feladatok szervezése és lebonyolítása mellett a szakterület kutatási eredményeinek értelmezésében, az értékelés, vizsgáztatási rendszerek kidolgozásában, a területtel kapcsolatos államigazgatási feladatok ellátásában, intézményfejlesztési stratégiák kidolgozásában, egyéb speciális pedagógiai tudást igénylő munkakörökben egyaránt hasznosíthatóak ismereteik. Munkahelyi továbbképzések szervezésében, nevelési- és pályatanácsadással foglalkozó intézményeknél, a felnőttképzés területén, karrierirodáknál, gyermek- és ifjúságvédelemben, családsegítő központokban is. Nevelési és oktatási asszisztensként irányíthatják a tanulók tanórán kívüli tevékenységét, kutatási asszisztensként az iskolai pályázatok koordinálásában, az értékelési, minőségfejlesztési munkában vehetnek részt.Végezhetnek nevelési tanácsadást, családsegítést, pályaorientációs tanácsadást, részt vehetnek az oktatás- és kutatásszervezésben, a turizmus és a szabadidő során jelentkező pedagógiai feladatok megoldásában, foglalkozások vezetésében, folyóiratok szerkesztésében, a tehetségnevelésben, a gyermek- és ifjúságvédelemben, napközi otthoni és kollégiumi nevelésben és az önkormányzatok oktatási osztályán folyó munkában.

Elérhetőségek: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. Oktatásszervezési Osztály Tel.: (72) 501-513 E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu Kari honlap: www.btk.pte.hu Intézeti honlap: http://nevtud.btk.pte.hu/

További információk/Megjegyzés: 

A képzés a Neveléstudományi Intézetben történik. Az elmúlt 20 évben a pécsi egyetemen pedagógia szakos előadói (1996-ig) és pedagógia szakos tanári (1997-től) diplomát szerzett hallgatók képzettségükhöz kapcsolódó szakmai feladatokat látnak el: szakértők a közoktatási rendszerben felmerülő pedagógiai feladatok megoldásában, pedagógiai programokat írnak és valósítanak meg, helyi tanterveket dolgoznak ki, közreműködnek az értékelés, a vizsgáztatás, a minőségbiztosítás helyi rendszereinek a kialakításában. Többen bekapcsolódnak a közigazgatás oktatással összefüggő feladatainak ellátásába; pedagógiai kutatómunkát végeznek. Tudományos konferenciákon előadók, kutatási eredményeiket könyvekben összegzik. Jelenleg több volt hallgatónk doktori képzésben vesz részt (PhD-hallgatók), mások már megszerezték a PhD minősítést. Egy részük középiskolai vagy felsőoktatási intézményben pedagógiai jellegű tárgyakat tanít, fejleszt.