Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

pszichológia alapszak

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Bölcsészettudományi Kar
Képzésterület: 
Bölcsészettudományi
Képzés neve: 
pszichológia alapszak
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
6
Irányszám: 
Nappali: kb. 100 fő; Levelező: kb. 60 fő
Teljes költség: 
Nappali: 300.000 Ft / félév; Levelező: 270.000 Ft / félév
Képzési mátrix: 
Alapképzés (A), Nappali, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Nappali, Költségtérítéses
Alapképzés (A), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

Kettőt kell választani: angol nyelv vagy biológia vagy francia nyelv vagy magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy német nyelv vagy orosz nyelv vagy történelem vagy oktatási alapismeretek vagy pedagógia ismeretek (az idegen nyelvek közül csak egy válaszható)Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

Képzés célja: 

viselkedéselemző szakemberek képzése, akik a pszichológia tudomány elméleti alapismereteinek és alapvető módszereinek birtokában - szakmai vezetés mellett - alkalmasak a pszichológia alkalmazott ágaiban feladatok ellátására. A képzés során olyan készségeket és technikákat sajátítanak el, amelyek révén alapfokon képessé válnak az egyének, a csoportok és szervezetek megismerésére, illetve fejlesztésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A KÉPZÉS EREDMÉNYEAz alapfokozat birtokában a pszichológia alapszakot végzett hallgató:Rendelkezik a pszichológia tudományának alapvető ismeretrendszerével, alapelméleteivel és azokat megfelelően képes használni a pszichológiai jelenségek értelmezésében.Képes egyének, csoportok, szervezetek és helyzetek lényeges jellemzőinek szakszerű megítélésére.Képes szakember irányítása mellett a megfelelő mérési technikák kiválasztására, elvégzésére.Képes a mérési, megfigyelési és interjú adatok rendszerezésére, az adatok alapján a vezetőpszichológus számára összegző beszámolók készítésére;Képes vezető pszichológus felügyeletével fejlesztő célú beavatkozások végrehajtására.Képes hatékonyan használni az informatikai infrastrukturális rendszereket, alkalmazni a modern prezentációs eszközöket és önálló prezentációt tartani.Képes értelmezni, hogy melyek azok a feladatok, amelyeket szakmai kompetenciájával lefed, és ezt a hatáskört nem lépi át.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

Fontosnak tartjuk a jelölt interdiszciplináris érdeklődését, integratív szemléletét, kreatív gondolkodásmódját.

Képzési jellemzők: 

Képzési terület: bölcsészettudományKépzés kezdete: 2018. szeptemberHelyszín: PécsFoglalkozások gyakorisága: nappali munkarendben: napontalevelező munkarendben: havonta egyszer vagy kétszer 2 nap (péntek-szombat) Minor szakként felvehető: NEMA szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok: a képzés tanterve nem teszi lehetővé egyéb képzési blokkok felvételét Nyelvi kimenet: Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Főbb tárgyak: 

-        Általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek [filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret, valamint szakspecifikus elméleti alapozó tárgyak (bevezetés a pszichológiába, a pszichológia főbb területei, a pszichológia biológiai alapjai), szakterület gyakorlati készséget fejlesztő ismeretei (módszertan, általános és pszichológiai statisztika)] 25-35 kredit;-        Szakmai törzsmodulok 85-90 kredit

  • általános szakterületi ismeretek, alaptudományi tanulmányok 75-80 kredit;
    • kísérleti/általános lélektan (észlelési folyamatok, a figyelem kognitív és aktivációs vonatkozásai, a tanulás elméletei, az emlékezet kognitív modelljei, a képzelet, a gondolkodás törvényszerűségei, motiváció és emóció)
    • evolúciós pszichológia és fejlődéslélektan (evolúciós modellek, fejlődéslélektani modellek, kognitív és szenzomotoros fejlődés, beszédfejlődés, érzelmi és morális fejlődés, szociális megismerés és szociális kompetencia, szocializáció, kötődés, én-tudat fejlődése, identitás)
    • személyiséglélektan (személyiségelméletek, modellek, egyszerű diagnosztikai eszközök és alkalmazásuk)
    • társadalomlélektan (szociális megismerés, attitűdszerveződés, kognitív stílus, egyéni és társadalmi nézetrendszerek, társas viselkedés, segítő és agresszív viselkedés, szociális szerep, társadalmi identitás, társas kommunikáció)
  • pszichológia alkalmazása és története (a pszichológia alkalmazott területeinek rendszere és módszertana - vezetéspszichológia, iskolapszichológia, a tanácsadás pszichológiája, egészségpszichológia, klinikai pszichológia, pszichoterápia; pszichológiatörténet; pszichológus etika és jogi ismeretek) 5-10 kredit.

-        Határtudományok és kutatásmódszertan (pszichofiziológia, neurológia, társadalmi és bölcsészettudományi tanulmányok; differenciált tudományági kutatásmódszertan) 25-30 kredit

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
viselkedéselemző (Human Behavior Analyst)
Elhelyezkedési lehetőségek: 

Minden olyan szervezetben, intézményben, létesítményben, ahol nevelés, képzés, fejlesztés, vezetés, újranevelés, korrekció, gyógyítás, illetve rehabilitációs tevékenység folyik (oktatási, egészségügyi, büntetés-végrehajtási intézmények, civil szervezetek, munkaügyi központok, multinacionális cégek, mentálhigiénés intézet, szociális otthon, nevelési tanácsadók, civilszervezetek, határőrség, sportegyesület, idősek otthona).A viselkedéselemzők adaptációs működés- és viselkedéselemző vizsgálatok végzésében (pl. megfigyelések rögzítése pszichológus által kidolgozott szempontok alapján) és azok adatkezelés szintű (de nem kiértékelő/véleményező) feldolgozásában nyújthatnak segítséget a vezető pszichológus munkájához. 

Elérhetőségek: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. Oktatásszervezési Osztály Tel.: (72) 501-513 E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu Kari honlap: www.btk.pte.hu Intézeti honlap: http://pszichologia.pte.hu

További információk/Megjegyzés: 

A szakma „több lábon állását” mutatják azok az oktatási és kutatási kapcsolatok, amelyek jellemzik a négy tanszéket magába foglaló Pszichológiai Intézet törekvéseit, munkáját. Az egyetemi integráció után szorosabbá váltak szakmai kapcsolataink az egyetem társkari klinikáival, intézeteivel, tanszékeivel. Számos közös kutatási programunk van az MTA Pszichológiai Intézetével, a Mentálhigiénés Intézettel, Gyermek Ideggondozóval. A pécsi pszichológia szak számos kreatív megoldás igénybevételével elismerten színvonalas képzést nyújt, amit a szak indításától jeleznek az OTDK-n megszerzett nívós helyezések, a klinikai pszichológia szakképzés beindítása, a Pszichológia Doktori Iskola Grastyán díja, valamint az Erasmus kapcsolatok. Jól működő kapcsolataink vannak Rennes, Róma, Helsinki, Linz, Padova, Lisboa, Marburg egyetemeinek pszichológiai intézeteivel (tanszékeivel). Ezekre az egyetemekre az oktatói csereutakon kívül a Ph.D és a graduális képzésben résztvevő hallgatók is eljuthatnak.