Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

régészet alapszak

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Bölcsészettudományi Kar
Képzésterület: 
Bölcsészettudományi
Képzés neve: 
régészet alapszak
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
6
Irányszám: 
Nappali: kb. 30 fő; Levelező: kb. 20 fő
Teljes költség: 
200.000 Ft / félév
Képzési mátrix: 
Alapképzés (A), Nappali, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Nappali, Költségtérítéses
Alapképzés (A), Levelező, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

Kettőt kell választani: történelem (emelt szintű) kötelező ÉS angol nyelv vagy földrajz vagy francia nyelv vagy latin nyelv vagy magyar nyelv és irodalom vagy német nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv

Képzés célja: 

régészet alapszakos bölcsészek képzése, akik a régészet általános ismeretanyagából és két általuk választott szakterületből jó felkészültséggel rendelkeznek, képesek az ismeretek önálló elsajátítására és rendszerezésére. Jártasak a magyar és idegen nyelvű szakirodalomban. Alkalmasak szakmai irányítás alatt régészeti terepi és egyéb örökségvédelmi feladatok ellátására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A KÉPZÉS EREDMÉNYEAz alapfokozat birtokában a régészet alapszakon végzett hallgató:Tájékozott a régészet általános ismeretanyagában, ismeri annak módszertanát, legfontosabb szakkifejezéseit és szakirodalmát. Tájékozott a régészet különböző természettudományos módszereiben, és ismeri azok felhasználási lehetőségeit.Ismeri a régészeti felderítés és feltárás módszertanát.Ismeri a régészeti muzeológia módszereit és feladatkörét.Tájékozott legalább két régészeti szakterület speciális ismeretanyagában, ismeri annak legfontosabb problémaköreit, módszertanát, szakkifejezéseit és szakirodalmát. Történeti korok esetében ismeri az alapvető írásos forrásokat.Ismeri a tudományos közlés formai és tartalmi követelményeit.Általános tájékozottsággal rendelkezik néhány más tudományterület szakmai problémáiról.Képes az ismeretek önálló elsajátítására és rendszerezésére.Képes a szakirodalomból szerzett információk kritikus elemzésére és feldolgozására.Képes az információk, érvek és elemzések különböző szempontok szerinti bemutatására, átgondolására.Képes mesterfokozatú régész irányításával régészeti források és lelőhelyek felkutatására, feltárására és dokumentálására.Képes a feltárt és dokumentált régészeti források és lelőhelyek tudományos igényű feldolgozására és közlésére.Képes megoldási javaslatokat adni a régészeti kutatás során felmerülő problémák értelmezésére, hatékonyan alkalmazza a tanulmányai során elsajátított problémamegoldó technikákat.Képes felhasználni a régészet rokon tudományterületeinek eredményeit.Képes idegen nyelven és az informatika eszközeivel is hatékonyan kommunikálni.

Képzési jellemzők: 

Képzési terület: bölcsészettudományKépzés kezdete: 2018. szeptemberHelyszín: PécsFoglalkozások gyakorisága: nappali munkarendben naponta;                                               levelező munkarendben: kéthetente péntek-szombat Minor szakként felvehető: NEMA szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok: szakterületi képzés, belső specializáció  Nyelvi kimenet: Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből vagy latin nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

Főbb tárgyak: 

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:-    a képzéshez kapcsolódó bölcsészettudományi, társadalomtudományi ismeretek: 26-42 kredit:°         általános alapozó ismeretek (latin nyelv, filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret, történelemtudomány): 16-32 kredit,°         más tudományterületek ismeretei 10 kredit;-    régészeti szakmai ismeretek: 100-150 kredit, amelyből°         szakmai alapozó és módszertani tárgyak (bevezetés a régészet különböző területeibe, régészetmódszertan, a régészet természettudományos módszerei, a régészettel rokon területek ismeretei) 30-60 kredit,°         tereptan és terepmunka (évenként legalább két hét ásatási gyakorlat) 6-12 kredit,°         muzeológia 4-8 kredit,°         egyes régészeti szakterületekhez kapcsolódó ismeretek (két választott szakterület) 60-70 kreditA képző intézmény által ajánlott szakterület lehet: őskori régészet, antik régészet, római régészet, késő antik régészet, kora keresztény régészet, Barbaricum régészete, népvándorlás kori régészet, magyar őstörténet, bizánci régészet, egyházrégészet, középkori régészet, a középkori Közel-Kelet régészete, az ókori Elő-Ázsia régészete, az eurázsiai térség régészete, Ázsia régészete, archaeometria, roncsolásmentes régészet. A szakmai gyakorlat követelményeiA szakmai gyakorlat a felsőoktatási intézmény által kijelölt területen tanévenként legalább két hét ásatási gyakorlat.A szakmai gyakorlat keretében az régészeti tereptani és ásatási ismeretek közvetítésére kerül sor.A szakmai gyakorlat különböző korszakú, elsősorban a választott szakterületekhez kapcsolódó régészeti lelőhelyeken történik. Az interdiszciplináris szemléletű gyakorlati képzés során a hallgatók legújabb módszerekkel és műszerekkel ismerkednek meg. A szakmai gyakorlaton – projektorientált képzési struktúrával – a feldolgozás módszertanát is megismerik.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
régészet alapszakos bölcsész (Philologist in Archaeology)
Elhelyezkedési lehetőségek: 

Tipikus munkahely: egyetem, múzeum, könyvtár, kutatóintézetek, szakértői háttérintézmények, régészeti feltárások, városüzemeltetés, minisztériumok, államigazgatás.
Tipikus munkakör: oktató, szakügyintéző, tudományos munkatárs, régészeti szakértő, örökségvédelmi szakértő, régésztechnikus. 

Elérhetőségek: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. Oktatásszervezési Osztály Tel.: (72) 501-513 E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu Kari honlap: http://www.btk.pte.hu Tanszéki honlap: http://www.regeszet.btk.pte.hu/

További információk/Megjegyzés: 

A régészet pécsi műhelyére vonatkozó további információkat illetően a tanszéki honlapról (http://www.regeszet.btk.pte.hu/) lehet tájékozódni.