Roma társadalomismeret szakirányú továbbképzési szak és pedagógus szakvizsga

  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Kapcsolat
  • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
4 félév
Finanszírozási forma
Önköltséges
Képzési forma
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
6<12 fő
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
170.000 Ft / félév
Legutóbbi ponthatár
Felvételi követelmények
A képzés helyszíne(i)
Pécs
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
szakvizsgázott pedagógus, roma társadalomismereti szakterületen
Képzés célja: 

A képzés célja, hogy a hallgatók legyenek képesek a multikulturális társadalomban megjelenő stratégiák értő elemzésére, és alakuljon ki a hallgatók azon szemléletmódja, mely az interkulturalitás nézőpontjából is képes vizsgálni az iskolai nevelést. A résztvevők ismerkedjenek meg a cigány nemzetiségi oktatásra vonatkozó oktatáspolitikával, a magyarországi oktatási rendszerben a cigány népismeret helyével, tantárgyként, tanórán kívüli tevékenységként, hangsúlyozva a törvényi szabályozás ideológiai stratégiáit.

Képzési jellemzők: 

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120
Munkarend: Levelező képzés
A képzés helyszíne: PTE Bölcsészettudományi Kar 7623 Pécs, Ifjúság u. 6.
Foglalkozások gyakorisága: péntek-szombati napokon, szemeszterenként 5-6 alkalommal

 

Főbb témakörök: 

A szak felépítése:

Kötelező ismeretkörök: 55 kredit

Közigazgatási, EU-s és államháztartási ismeretek (7 kredit):A Magyar Köztársaság alkotmányos alapjai, a közigazgatás felépítése és működése, alapvető államháztartási ismeretek, a közigazgatási eljárás szabályai; európai uniós alapismeretek.

A nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet (7 kredit): A közoktatási intézmények működésének jogi szabályozása; intézmény és környezete; szervezeti kultúra; az intézmény képének tudatos alakítása; az intézmény vezetése, intézményszintű tervezés, információáramlás, kommunikáció; innováció és szervezetfejlesztés; a tanári, tanulói és szülői szerveződések.

A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága (12 kredit): A hatékonyság mutatói, mérési lehetőségei, a tanulói és a pedagógusi munka értékelése, osztályozása; a minőségbiztosítás modelljei; a pedagógus tevékenységét segítő új eljárások, módszerek, technikák.

A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében (9 kredit): A pedagógus szerepei, feladatkörei, munkatevékenységei a változó közoktatási rendszerben; a pedagógus önismereti, önértékelési, önfejlesztési módszereinek megismerése, gyakorlása; a pedagógusok mentálhigiénéje, konfliktusok és kezelésük; az oktatási folyamat tervezése.

Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyiségek, illetve csoportok nevelése-oktatása (20 kredit): A személyiségfejlesztés pszichológiai alapjai; gyermekbiológiai alapismeretek; a sajátos nevelési igényű gyerekek vizsgálatával kapcsolatos eljárások, fejlesztésük lehetséges módjai; hátrányos helyzetűek, lemaradók, fogyatékosok együttnevelése; egységesség-differenciálás az oktatásban, az integráció feltételei; nemzeti és etnikai kisebbségek az oktatásban; a tehetség felismerése, fejlesztésük lehetőségei; az egészségnevelés, az egészségfejlesztés, a mentálhigiéné és a drogmegelőzés kérdései.

ÖSSZESEN: 55 kredit.

 

Választható ismeretkörök (55 kreditpont): kötelezően választandó ismeretek.

  • Társadalom és művészeti ismeretek (15 kredit): A tanulmányi terület kiegészíti a hallgatók alapképzésben kapott általános és módszertani ismereteit a társadalmi rétegződés kérdésköréről, az érték- és normarendszer történeti változásairól, a társas kapcsolatok rendszeréről, az emberi jogi és a kisebbségi jogi érdek érvényesítéséről. Az emberi sorsfordulókhoz kötődő cigány/roma népszokások, mesék, tárgyi néprajz megismerése. Cigány közösségek zenekultúrája, cigány írók, költők életműve, képzőművészek motívumvilága.
  • Pedagógia (10 kredit): A pedagógiai munka gyakorlatában alkalmazható ismereteket és módszereket nyújt az iskola és a roma emberek és közösségek kapcsolatáról, kommunikációjuk eredményes módszereiről, a tanulók iskolai sikerességének javítását célzó felzárkóztató és készségfejlesztő technikákról, tanterveinek kidolgozásáról, a szülőkkel való kapcsolattartás pedagógiai feladatairól.
  • A cigány népcsoportra vonatkozó ismeretek (20 kredit):

A kisebbségi helyzet kialakulásának tárgyalása mellett megismertet a kisebbségi lét jelen kérdéseivel, a kisebbségi cigány népcsoport szociális helyzetével, életkörülményeivel, életmódjával, szervezeteikkel, szervezettségükkel, szerepükkel a helyi társadalomban. A beás/romani nyelv helyzete, alapvető kommunikációs célok kifejezése szóban és írásban. Dalok, rövid mesék megismerése.

Gyakorlat (10 kredit): Gyakorlat

Szakdolgozat (10 kredit)

 Szigorlat

A szigorlatra való felkészülés a képzés első két szemeszterének kötelezően teljesítendő tantárgyaihoz kapcsolódó tudásanyag integráló jellegű, alkotó feldolgozása.

A záróvizsga részei:

- a szakdolgozat megvédése előzetesen feltett kérdések alapján,

-szóbeli vizsga. A szakdolgozathoz kapcsolódó tudományágakból, azok meghatározott témaköreiből

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

A felvétel feltétele:

a) tanító, tanár, óvodapedagógus, szociálpedagógus szakképzettség,

b) 2006. előtti felsőoktatási rendszerben főiskolai és/vagy egyetemi szintű tanári szakképzettség.

 

A 277/1997/XII.22. Kormányrendelet 13. § (1) bekezdése alapján a szakvizsgára történő felkészítésbe az a pedagógus kapcsolódhat be, aki rendelkezik a pedagógus-munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel, valamint legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlattal.

A jelentkezés módja: A jelentkezéseket a jelentkezési lap kitöltésével és az abban jelzett dokumentumok csatolásával lehet benyújtani.

A jelentkezés határideje: 2020. június 30.

Egyéb információk: Jelentkezéskor egyszeri, 5.000 Ft felvételi eljárási adminisztrációs díj fizetendő a következő számlaszámra: 10024003 – 00282716 – 00000000 (Megjegyzés rovat: romtarsism 120086) Amennyiben a képzés létszámkorlát miatt nem indul, a jelentkezési díjat visszatérítjük Önnek!.

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat.

Képzés kezdete: 2020. szeptember 1.

 

 

 

Lásd még: https://btk.pte.hu/romatarsismSZT 

Kapcsolat: 

Darányiné Knipl Mária képzési koordinátor
PTE BTK Pécs, 7624 Ifjúság útja 6.
Tel:06-72/503-600/24991
e-mail:knipl.maria @ pte.hu

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)