Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

romológia alapszak

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Bölcsészettudományi Kar
Képzésterület: 
Bölcsészettudományi
Képzés neve: 
romológia alapszak
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
6
Irányszám: 
Nappali: kb. 12 fő; Levelező: kb. 10 fő
Teljes költség: 
Nappali: 180.000 Ft / félév, levelező: 150.000 Ft / félév
Képzési mátrix: 
Alapképzés (A), Nappali, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Nappali, Költségtérítéses
Alapképzés (A), Levelező, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

Kettőt kell választani: magyar nyelv és irodalom vagy történelem ÉS angol nyelv vagy beás nyelv vagy lovári nyelv vagy francia nyelv vagy latin nyelv vagy német nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelvEgy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

Képzés célja: 

romológus szakemberek képzése, akik képesek a cigány, roma közösségeket érintő kérdések hatékony közvetítésére minden olyan társadalmi szervezethez, amely e közösségekkel kommunikál, és egyúttal képesek a társadalmi szervezetek által megfogalmazott igényeket közvetíteni a lokális cigány közösségek felé. Továbbá akik a cigány közösségek kultúrájával és problémáival foglalkozó szakemberek (szociológus, szociálpolitikus, pedagógus, jogász, orvos) mellett közvetítői feladatokat látnak el. A szakot elvégzők középszinten elsajátítják a romani vagy a beás nyelvet, a cigány kultúrát. Ismereteikre építve a Közös Európai Referenciakeret középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga szintjén képesek romani vagy beás nyelvű hétköznapi, kulturális, társadalmi valamint nyelvtudományi szövegeket felelősen értelmezni, közvetíteni és alkotni írásban és szóban. Behatóan ismerik a hazai cigányok nyelveit, történelmét, néprajzát, irodalmát, jog- és intézményrendszerét. Hazai és nemzetközi szervezetekben, vállalatoknál, önkormányzatoknál, a kulturális menedzsment, valamint az újságírás és a PR területén láthatnak el feladatokat. Ismereteiket a hazai nemzetiségi szervezetek, önkormányzati és kulturális intézmények kötelékében hasznosíthatják. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A KÉPZÉS EREDMÉNYEAz alapfokozat birtokában a romológia alapszakon végzetthallgató: Ismeri a beszélt és írott romani vagy beás nyelv szabályait, ismeretekkel rendelkezik az elvégzett szakiránynak megfelelő nyelv variánsairól, regisztereiről.Tájékozott a cigány, roma kultúra körében, ismeri annak történeti vonatkozásait, hasonlóságait és különbségeit.Ismeri a hazai cigányok, romák területi elhelyezkedésének, történelmi, politikai, társadalmi, gazdasági vonatkozásainak rendszerét.Ismeri a cigány/roma kultúra jellemző szellemi, művészeti irányzatait, megjelenési formáit.Ismeri az romani vagy beás nyelvű kultúrák jellemző írásbeli és szóbeli, tudományos és közéleti, népszerűsítő műfajait.Átlátja a romani vagy beás szövegek és kulturális jelenségek befogadásának bevett eljárásait, az értelmezés szakmailag elfogadott kontextusait.Tisztában van a romológia jellemző kutatási kérdéseivel, irányzataival, korszerű elemzési és értelmezési módszereivel.Ismeri a szak egyes területeinek (irodalom-, nyelv- és kultúratudomány) szakkifejezéseit.A szakot elvégző hallgató a szinkron nyelvállapot fonetikai, fonológiai, morfológiai, szintaktikai, szemantikai, pragmatikai, valamint diskurzus szintű jellemzőinek és ezek összefüggéseinek ismeretében képes a romani vagy beás nyelv gördülékeny, helyes, a mindenkori kontextusba illő használatára. Több stílusregiszterben, az adott műfaj szabályrendszerének megfelelően, közérthetően, választékos stílusban ír és beszél.Képes értelmezni a romani vagy beás nyelvű kulturális jelenségeket és azok történeti beágyazottságát.Interkulturális kommunikatív kompetenciák birtokában képes a kultúrák közötti közvetítésre.Képes műfajilag sokszínű romani vagy beás nyelvű szövegeket és kulturális jelenségeket értelmezni.Képes az irodalmi műveket, a célnyelvi kultúra egyéb megjelenési formáit, az ezekről szóló szakirodalmat kritikusan, értően áttekinteni, értelmezni, az irodalmi és kulturális trendekben elhelyezni.Kiválasztja és alkalmazza a szakmai problémának megfelelő módszert, képes összetett szakmai kérdések megoldására a nyelv-, az irodalom- és a kultúratudomány területén.Képes alapvető kutatási technikák alkalmazására.A szakon végzett a romológia területén, valamint általános társadalomtudományi témakörökben olyan elméleti és gyakorlati tájékozottsággal rendelkezik, amely ismeretek révén képes szakmája sokoldalú, inter- és multidiszciplináris gyakorlati és elméleti művelésére.Képes tudását, az egyéni és szervezeti erőforrásokkal tudatosan gazdálkodva, önállóan fejleszteni.

Képzési jellemzők: 

Képzési terület: bölcsészettudományKépzés kezdete: 2018. szeptemberHelyszín: PécsFoglalkozások gyakorisága: nappali munkarendben naponta,levelező munkarendben általában havonta egyszer 3 nap (csütörtök-péntek-szombat) Minor szakként felvehető: nappali munkarendben IGEN, követelmény: nincs v. felvételi elbeszélgetésA szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok: specializáció vagy minor szak Nyelvi kimenet: Romani vagy beás nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. A záróvizsga letétele a nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja.

Főbb tárgyak: 

Általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek 23-37 kredit:-    általános alapozó ismeretek (filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, nyelvtudomány, irodalomtudomány, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret) 8-12 kredit,-    szakmai alapozó ismeretek (bevezetés a nyelvtudományba, az irodalomtudományba; a cigány népismeretbe; a romológiába; az európai cigányság helyzetébe; szocializáció és kisebbségi identitás; területi-társadalmi ismeretek, különös tekintettel a cigány közösségekre) 15-25 kredit;Romológiai szakmai ismeretek 80-90 kredit:-    nyelvtudomány [nyelvészeti ismeretek (bevezetés a szociolingvisztikába, kétnyelvűség, nyelvi tervezés és nyelvpolitika, szociolingvisztika - romani, beás -, nyelvtipológia); nyelvi ismeretek (beás lexika, beás grammatika, beás fordítási gyakorlat, romani lexika, romani grammatika, romani fordítási gyakorlat)];-    egyéb társadalomtudományi ismeretek (a cigányság története, a kisebbségek nevelésszociológiája, multikulturális társadalom, interkulturális nevelés, a kisebbségek jogi helyzete Európában és Magyarországon, szociológiai ismeretek a cigánykutatásban, foglalkoztatás és gazdaságpolitika, civil szféra);-    kultúra- és néprajzi ismeretek (cigány népismeret, mint tantárgy, néprajzi kutatások a cigányság körében, kulturális antropológia a cigánykutatásokban, a cigány közösségek zene és tánckultúrája, cigány, roma irodalom és képzőművészet, cigány kultúra, cigány társadalom romani vagy beás nyelven, kutatásmódszertan);Választás szerinti specializációk ismeretei legfeljebb 50 kredit.A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret. A szakmai gyakorlat követelményeiA szakmai gyakorlat lehet a képző intézmény által ajánlott specializációhoz kapcsolódó, a szak tantervében meghatározott tantervi egység.A Szociolingvisztika kurzus keretében a hallgatók egy önálló szociolingvisztikai mikrokutatás lefolytatására készülnek fel, melynek keretében köznevelési intézményekben végeznek terepmunkát. A terepmunka során az intézményekben a tanulók valamint a pedagógusok körében végeznek a nyelvhasználattal, a nyelv(ek) tanulásával, tanításával kapcsolatos adatgyűjtést, ill. adatfeldolgozást. A kurzus során lehetőségük adódik megismerkedni az iskola világával és tapasztalatot gyűjtenek az iskola működéséről.

Szakirányok és specializációk: 

romológia tanulmányok

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
romológus (Romologist)
Elhelyezkedési lehetőségek: 

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEKSokféle társadalmi szervezet igényli a képzett, de nem feltétlenül mester diplomával rendelkező munkaerőt, amely alapos képzést kapott a cigány/roma közösség kultúrájáról, szokásairól, nyelvéről, a velük való kommunikációról. A hatékony kommunikáció e közösség tagjaival alapvető jelentőségű az államigazgatásban, a közigazgatásban, a szociális szférában, az egészségügyben, az oktatásban, a fegyveres testületeknél, nem utolsó sorban a civil szférában. A mediátori szerepkör betöltéséhez, a kapcsolódó feladatok ellátásához ötéves egyetemi képzés nem szükséges, általános alapvető ismeretekre, kommunikációs készségekre azonban feltétlenül igény van. Nagy hiány mutatkozik – különös tekintettel a NFT és az EU prioritásaira – olyan személyekre, akik jártasak a projekttervezésben, költségvetések készítésében, a megkívánt fegyelem betartásában, és le tudják fordítani a közösségi igényeket a fejlesztési tervek „nyelvére”. A végzettek képesítést kapnak, hogy különböző jellegű – néprajzi, antropológiai, nyelvészeti, szociológiai – kutatásokban szervezőként és segítőként közreműködjenek. Tipikus munkahely: önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, civil szervezetek, egyéb költségvetési szervek, roma szervezetek, iskolákTipikus munkakör: projektekben való közreműködés, együttműködés, programvezető, program koordinátor, identitás megalapozásában közreműködő mediátor

Elérhetőségek: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. Oktatásszervezési Osztály Tel.: (72) 501-513 E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu Kari honlap: www.btk.pte.hu  Tanszéki honlap: http://nevtud.btk.pte.hu/content/bemutatkozas-romologia

További információk/Megjegyzés: 

A szak a Neveléstudományi Intézeten belül 1 tanszékkel működik. Oktatói létszám: 7 főállású oktató (3 docens, 2 egy. adjunktus és 2 tanársegéd), jelentős publikációkkal– hazai és külföldi – rendelkeznek. A tanszék a Wlislocki Henrik Tehetséggondozó Szakkollégiumot működteti, hallgatóinknak lehetősége van TDK-s, OTDK-s tevékenység folytatására. Az elméleti és empirikus kutatásban legjobbak az egyetemi oktatás és tudományos kutatás területén folytathatják tevékenységüket.