Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

szabad bölcsészet alapszak

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Bölcsészettudományi Kar
Képzésterület: 
Bölcsészettudományi
Képzés neve: 
szabad bölcsészet alapszak
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
6
Irányszám: 
Nappali: kb. 30 fő; Levelező: kb. 10 fő
Teljes költség: 
Nappali: 200.000 Ft / félév, levelező: 150.000 Ft / félév
Képzési mátrix: 
Alapképzés (A), Nappali, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Nappali, Költségtérítéses
Alapképzés (A), Levelező, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

Kettőt kell választani: magyar nyelv és irodalom vagy történelem ÉS angol nyelv vagy francia nyelv vagy latin nyelv vagy német nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

Képzés célja: 

olyan szakemberek képzése, akik felkészültek a kultúrát meghatározó és befolyásoló tényezők felismerésére és azok hatásmechanizmusainak elemzésére. Megszerzett ismereteik birtokában képesek az analitikus gondolkodásra, a szövegek és az újabb, nem elsősorban szöveges média elemzésére, a kultúrára gyakorolt hatásuk megfogalmazására. Jártasak az érvelés mesterségében, érvek konstruálásában és ellenőrzésében, írott szövegek és képi információk értelmezésében, kulturális, közéleti, művészeti, vallási és etikai jelenségek elemző feldolgozásában. A képzés célja továbbá, hogy szilárd elméleti, módszertani és műveltségi alapokat biztosítson az alapszak specializációira épülő mesterképzések és a kutatói pálya felé orientálódóknak. A végzettek felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.  A KÉPZÉS EREDMÉNYEAz alapfokozat birtokában a szabad bölcsészet alapszakon végzett hallgató:Tájékozott a nyugati eszmetörténet alapvető korszakaiban, azok általános jellemzőiben és adataiban.Ismer bölcseleti, művészeti alapszövegeket, alapműveket és alapproblémákat.Ismeri az elméleti problémafelvetés és problémamegoldás hagyományos és mai változatait, és jártasságot szerez a problémák szakszerű kezelésének gyakorlataiban.Ismeretekkel rendelkezik a filozófia, az esztétika, az etika, művészetek, a mozgókép, az írott vizuális és mediális kommunikáció, a nyelvészet és a vallási jelenségek mibenlétéről, történetéről, jelentőségéről és társadalmi szerepéről.Képes arra, hogy kreatív módon írjon, és kritikai tevékenységet fejtsen ki a kultúra különböző területein. Ez az alkalmasság kiterjed a nyomtatott és elektronikus sajtóban és egyéb kiadványokban megjelenő műbírálatok írására, politikai és közéleti elemzések elvégzésére, ismeretterjesztő tudósítások, beszédek és prezentációk készítésére és értékelésére, a kultúra szervezésében való közreműködésre.Képes argumentumok azonosítására, átgondolására, valamint ezeknek élőszóban és írásban vázlatos vagy részletes bemutatására.Képes több műfajban az adott műfajnak vagy egyéb igényeknek megfelelő írásbeli és szóbeli prezentációra.Képes a nyilvános megszólalás, illetve megjelenítés alapvető szabályainak ismeretében hatékony kommunikációra.Képes a szövegfeldolgozás, a szövegelemzés és -értelmezés, valamint a kritikai elsajátítás technikáinak alkalmazására.Képes az informatikai ismeretek felhasználói szintű alkalmazására a szövegfeldolgozás, a szövegelemzés és -értelmezés, valamint a kritikai elsajátítás terén.Képes művelődési, művészeti és műemlékvédelmi intézményekben, kutatóintézetekben, az igazgatás területén, oktatási és ismeretterjesztési fórumokon, a tömegkommunikációban a kultúrakutatáshoz kapcsolódó feladatkörök ellátására, akár középvezetői szinten is. A filozófia specializáción továbbá a szabad bölcsésza) tudása-    A hallgató tájékozott a filozófiatörténet nagy korszakaiban és műveiben.-    Ismeri a metafizika, tudományfilozófia és tudománytörténet, elmefilozófia, politikai filozófia, társadalomfilozófia, etika, esztétika, művészetfilozófia, analitikus filozófia, vallásfilozófia alapproblémáit.Az esztétika specializáción továbbá a szabad bölcsésza) tudása-    A hallgató tájékozott a klasszikus, a modern és a kortárs elméletekben, a vizuális kultúrában.-    Ismeri az ágazati esztétikákat.-    Ismer kanonikus műveket.-    Jártas a műelemzés módszertanában, ismeri annak jelentőségét és elméleteit.b) képességei-    Képes művészeti kritikákat írni.Az etika specializáción továbbá a szabad bölcsésza) tudása-    A hallgató tájékozott az etikatörténet korszakaiban.-    Ismeri az ágazati etikákat.-    Átlátja az alkalmazott etikák, a filozófiai antropológia, az ökológiai etika, a politikaelmélet alapvető problémáit.A filmelmélet és filmtörténet specializáción továbbá a szabad bölcsésza) tudása-    A hallgató tájékozott a filmtörténetben és a filmelméletekben.-    Ismeri a filmelemzés módszereit, elméleti alapjait és jelentőségét.-    Átlátja a filmi kompozíciót, a filmi elbeszélést.-    Ismeri és kezeli a (mozgó)képkészítő eszközöket és képes önállóan pár perces rövidfilm készítésére )beleértve a szinopszisírást, kamerahasználatot és az utómunkálatokat)A kommunikáció specializáción továbbá a szabad bölcsésza) tudása-    A hallgató jártas alapvető jogi, etikai, gazdasági, igazgatási és uniós ismeretekben.-    Birtokában van alapvető informatikai ismereteknek.-    Ismeri a kommunikáció sajátos színtereit, a kommunikáció dinamikáját, a kommunikációs zavarokat.-    Átlátja a mediatizált kommunikációt.-    Rendelkezik alapvető médiaismeretekkel.b) képessége-    Képes a kommunikáció szabályozására.A művészettörténet specializáción továbbá a szabad bölcsésza) tudása-    Ismeri az egyetemes (európai) és a magyar művészet nagy stíluskorszakait (az antikvitástól a középkori és újkori művészeten át a modern és kortárs művészetig).-    Jártas a kutatásmódszertani és értelmezéstani alapismeretekben, a kiállítás-értékelésben.-    Rendelkezik muzeológiai és műemlékvédelmi alapismeretekkel.

Képzési jellemzők: 

Képzési terület: bölcsészettudományKépzés kezdete: 2018. szeptemberHelyszín: PécsFoglalkozások gyakorisága: nappali tagozaton naponta,levelező tagozaton specializációfüggő, hétköznap  Minor szakként felvehető: IGEN (nappali munkarendben: esztétika, etika, film, filozófia, kommunikáció, művészettörténet; levelező munkarendben: esztétika, etika, film, filozófia, kommunikáció), követelmény: nincs v. felvételi elbeszélgetésA szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok: specializáció (kötelező) és részterületi specializáció vagy minor szak Nyelvi kimenet: Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. 

Főbb tárgyak: 

Általános szakterületi ismeretek 110-120 kredit, amelyből-    szabad bölcsészeti általános szakmai modul 40-50 kredit:-    a képzéshez kapcsolódó bölcsészettudományi, társadalomtudományi ismeretek filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, nyelvtudomány, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret,-    logika, érveléstechnika, akadémiai írás, számítógépes ismeretek,-    átfogó eszmetörténet,-    bölcsészettudományok módszerei (módszertan), valamint a választandó specializációnak megfelelően: nyelvleírás, a nyelvtan mint modell, a nyelvi kompetencia és performancia különbségei, a nyelv elsajátításának és a nyelv változásának elméleti alapjai; esztétika és története, műelemzés, akadémiai írás; etikatörténet, ember és társadalom (kultúrtörténet, pszichológiai, szociálpszichológiai, szociológiai, kulturális antropológiai ismeretek, társadalomtörténet); ismeretelmélet, nyelvfilozófia, metafizika, fenomenológia, hermeneutika; bevezetés a filmtörténetbe, a filmelméletek alapjai; bevezetés az építészettörténetbe és a műemlékvédelembe, múzeumismeret, ikonográfia, a művészettörténet forrásai és irodalma, a művészet társadalmi aspektusa; vallástörténet, vallásfilozófia, vallásszociológia, vallási néprajz;-    választható szakmai modulok 60-80 kredit az alábbi ismeretkörökből:-    elméleti nyelvészet: a nyelvleírás fontosabb módszertani alapjai és területei: fonológia, magyar fonológia, morfológia, szintaxis, magyar szintaxis, szemantika, formális szemantika, a neurolingvisztika és pszicholingvisztika alapjai, a terepmunka módszertana, matematikai és logikai alapismeretek;-    esztétika: klasszikus elméletek, modern elméletek, kortárs elméletek, ágazati esztétikák, kanonikus mű, műelemzés;-    etika: etikatörténet, ágazati etikák, alkalmazott etikák, filozófiai antropológia, ökológia, politológia;-    filozófia: a filozófiatörténet nagy korszakai és művei, tudományfilozófia, tudatfilozófia, politikai filozófia, társadalomfilozófia, etika, esztétika, analitikus filozófia, metafizika, vallásfilozófia;-    filmelmélet és filmtörténet: filmtörténet, filmelméletek, filmelemzés, a filmi kompozíció, a filmi elbeszélés, társművészetek és a film, kommunikáció és médiaelmélet, írásgyakorlatok, gyakorlati ismeretek;-    kommunikáció: szabályozott társadalom (jogi, etikai, gazdasági, igazgatási és uniós ismeretek); kommunikációs tréning, beszéd- és írásművelés, informatikai ismeretek, a kommunikáció sajátos színterei, a kommunikáció dinamikája, a kommunikáció szabályozása, kommunikációs zavarok, medializált kommunikáció, médiaismeretek, szabadon választható ismeretkörök;-    művészettörténet: az egyetemes és a magyar művészet nagy stíluskorszakai (antikvitás, középkori művészet, újkori művészet, legújabbkori művészet), módszertani és gyakorlati szaktárgyak, iparművészet-történet, emlékmeghatározás;-    vallástudomány: vallástörténet és valláselmélet, világvallások, vallási jelenségek rendszere, egyetemes és magyar egyház- és felekezettörténet;-    választás szerinti specializációk ismeretei legfeljebb 50 kredit.

Szakirányok és specializációk: 

Nappali munkarendben: esztétika, etika, filmelmélet és filmtörténet, filozófia, kommunikáció és médiatudomány (a harmadik félévtől), művészettörténetLevelező munkarendben: esztétika, etika, filmelmélet és filmtörténet, filozófia, kommunikáció és médiatudomány (az első félévtől)Etika: erre a specializációra a gyakorlati filozófia iránt érdeklődőket várjuk, aki a társadalmi kérdések iránt fogékonyak, és akik a tanszéken folyó, az erkölcsi érzelmekről szóló kutatásba is bekapcsolódnának.Részterületi specializációk: kiterjesztett etikai stúdiumok, kiterjesztett filozófiai stúdiumok, filmelmélet és filmtörténet részterületi specializáció

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
alapszakos szabad bölcsész (Philologist)
Elhelyezkedési lehetőségek: 

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK (specializációfüggő)Tipikus munkahely: sajtó, média területe, nagyobb költségvetési intézmények, nagyobb vállalkozások PR tevékenységi területén, múzeumok, galériák, képzőművészeti kiadókTipikus munkakör: újságíró, PR munkakör, sajtóreferens, sajtószóvivő, sajtószerkesztő, esztéta, kurátor, muzeológus

Elérhetőségek: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. Oktatásszervezési Osztály Tel.: (72) 501-513 E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu Kari honlap: www.btk.pte.hu Tanszéki honlapok: http://www.esztetika.btk.pte.hu/http://filozofia.btk.pte.hu/http://movingimagestudies.pte.hu; http://www.commonline.hu/

További információk/Megjegyzés: 

Specializációink ajánlásaEsztétika: azokat várjuk, akik fogékonyak a művészetekre, de nem biztos, hogy művészek akarnak lenni. Vagy akik művészek akarnak lenni, és fogékonyak a művészetelméleti és filozófiai kérdésekre. Akiket érdekel a kultúra, az irodalom, a történeti folyamatok és történelmi változások. Akik kíváncsiak a nagy elméletekre és azok cáfolataira. Akik szeretnek olvasni, koncertekre és színházba járni, képzőművészeti alkotásokat nézegetni – és akik elgondolkodnak azon, amit látnak és hallanak. Filozófia: nagymértékben erősíti a logikai és érvelési képességet, fejleszti a fogalmazási, szövegalkotási és gondolatformálási készséget. Neked ajánljuk, ha szereted megkérdőjelezni a világról és önmagunkról szóló alapvető hiedelmeket, öröknek hitt igazságokat, és új válaszokat keresel. Nem baj, ha nyitott, kreatív és érdeklődő vagy. Etika: erre a specializációra a gyakorlati filozófia iránt érdeklődőket várjuk, aki a társadalmi kérdések iránt fogékonyak, és akik a tanszéken folyó, az erkölcsi érzelmekről szóló kutatásba is bekapcsolódnának. Kommunikáció: várunk, ha érteni és uralni akarod az emberi kapcsolatokat és a minket körülvevő világot. Ha kritikusan viszonyulsz az információkhoz, ha keresed az összefüggéseket, ha ezt a tudást szeretnéd a gyakorlatban is alkalmazni és elég kreatív vagy ehhez. Film: a legjobb választás, ha szereted a képeket, mozgóképet, korunk őrületét, a digitális vizualitást, ha Te is meg akarod tanulni, hogy a jövő a képi kommunikáció és ha érteni akarod a médiát.  Művészettörténet: Várjuk mindazokat, akik egy nagy hagyományú tudomány kereteiben szeretnének képzőművészettel, építészettel foglalkozni, akik megalapozott történeti és elméleti ismeretekre építve szeretnék a kortárs művészeti életet is megismerni. Várjuk azokat, akik szívesen megismernék a művészeti élet intézményeit, a kiállítások, múzeumok gyakorlatába is betekintenének.