Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

szlavisztika alapszak - horvát szakirány

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Bölcsészettudományi Kar
Képzésterület: 
Bölcsészettudományi
Képzés neve: 
szlavisztika alapszak - horvát szakirány
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
6
Irányszám: 
1-12 fő
Teljes költség: 
180.000 Ft / félév
Képzési mátrix: 
Alapképzés (A), Nappali, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Nappali, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

Kettőt kell választani:  magyar v. történelem ÉS angol v. francia v. horvát nyelv v. horvát nyelv és irodalom v. latin v. német v. olasz v. orosz v. spanyol v. szerb nyelv v. szerb nyelv és irodalom v. szlovák v. szlovák nyelv és irodalom v. szlovén nemzetiségi nyelv v. román nyelv v. román nyelv és irodalom (A két választandó vizsgatárgy közül legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni!)

Képzés célja: 

olyan szakemberek képzése, akik ismereteik birtokában a Közös Európai Referenciakeret középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga szintjén képesek valamely szláv (bolgár, cseh, horvát, lengyel, orosz, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) nyelvű hétköznapi, kulturális, politikai, gazdasági, társadalmi, nyelv- és irodalomtudományi szövegeket értelmezni, az adott nyelvi kompetencia keretei között közvetíteni, valamint alkotni írásban és szóban. Rendelkeznek továbbá a szláv nyelvek és kultúrák - beleértve a magyarországi szláv nyelvű nemzetiségek nyelveit és kultúráit - területén, valamint általános társadalomtudományi, humán műveltségi témakörökben olyan alapvető elméleti és gyakorlati ismeretekkel, amelyek birtokában képesek szakmájuk inter- és multidiszciplináris gyakorlati művelésére, emberi, kulturális problémák kreatív kezelésére és e területen konkrét feladatok önálló megoldására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.  A KÉPZÉS EREDMÉNYEA szakot elvégző hallgató általános ismeretekkel rendelkezik a szlávság kulturális és nyelvi sokszínűségéről, jól ismeri a szakirányának megfelelő szláv nyelvű közösség kulturális és nyelvi identitásának fejlődéstörténetét.Ismeri az alapvető összefüggéseket a szláv, a magyar és az európai identitás legfontosabb kulturális objektumai és szövegei között, szakirányának egynémely tudományos részproblémáját pedig Európán kívüli kulturális jelenségekkel is összefüggésbe tudja hozni.Ismeri a szakirányának megfelelő szláv nyelvű kultúra jellemző írásbeli és szóbeli, tudományos és közéleti, népszerűsítő műfajait és azok szabályrendszerét.Vannak ismeretei a szakirányának megfelelő szláv szövegek és kulturális jelenségek befogadásának fontosabb eljárásairól és az értelmezés szakmailag elfogadott fontosabb módozatairól.Tisztában van a szakirányának megfelelő szláv nyelv és kultúra néhány jellemző kutatási kérdésével, elemzési és értelmezési módszerével.Ismeri az adott szláv nyelv egyes területeinek (irodalom-, nyelv- és kultúratudomány) szakkifejezéseit.Összefüggéseiben látja a szlavisztika alapszak adott szakirányának munkavállalással és vállalkozással kapcsolatos dimenzióit és lehetőségeit.Kompetenciái keretei között és tudásszintjének megfelelően képes helyesen értelmezni az adott szláv nyelvű kulturális jelenségeket és azok történeti beágyazottságát, képes továbbá az adott szláv nyelvet elhelyezni a világ nyelvei közt, valamint azonosítani az adott szláv nyelv főbb regionális változatait.Képes átlátni szakiránya legfontosabb nemzeti és nemzetiségi identitásképző diskurzusainak felépítését és működését, az európai kontextusban is felismerhető némely kulturális jelenséget pedig értelmezni.Képes az adott szláv nyelvű kultúra legalább egy fontos megnyilatkozásának helyes értelmezésére az Európán kívüli kultúra és eszmerendszer szempontjából.Nyelvi szintjének megfelelően egy adott műfaj szabályrendszerének tiszteletben tartásával képes közérthetően írni és beszélni az adott szláv nyelven, különösen pedig az adott szláv nyelv kulturális témaköreivel kapcsolatban az érvényes nyelvi normarendszer tiszteletben tartásával helyes szövegeket alkotni.Műfajilag eltérő szövegeket és kulturális jelenségeket képes nyelvi szintjének megfelelően értelmezni az adott szláv nyelven.Az adott szláv nyelvhez és kultúrához kapcsolódóan alapvetően képes kiválasztani és részben alkalmazni is a szakmai problémának megfelelő nyelvészeti, irodalomtudományi vagy kultúratudományi módszert.Adott munkahely szakmai elvárásainak megfelelően képes összetett feladatokat is elvégezni.

Képzési jellemzők: 

Képzési terület: bölcsészettudományKépzés kezdete: 2017. szeptemberHelyszín: PécsFoglalkozások gyakorisága: naponta Minor szakként felvehető: nappali munkarendben IGEN, követelmény: középfokú nyelvvizsga, ennek hiányában felvételi elbeszélgetésA szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok: specializáció vagy minor szakIdegen nyelvű képzés: A tantárgyak többségének oktatása horvát nyelven folyik.Nyelvi kimenet: Az alapfokozatú diploma megszerzéséhez a választott szakirány célnyelvének a középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsgának megfelelő szintű ismerete szükséges. A záróvizsga letétele a nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja.

Főbb tárgyak: 

A képzést alapozó bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, nyelvtudomány, irodalomtudomány, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret) 10-12 kredit;Szlavisztikai szakmai ismeretek 158-160 kredit, amelyből-    a szláv nyelvi és kultúratörténeti szakmai alapozó modul [bevezetés a szláv nyelvi tanulmányokba: szláv kultúrák (bolgár, cseh, horvát, lengyel, orosz, szerb, szlovák, szlovén, ukrán), illetve szláv nyelvű országok történelméhez, földrajzához kapcsolódó alapismeretek; klasszikus és modern szláv irodalmak (a szláv népek irodalomtörténete, a legjelentősebb korszakok és alkotók); a magyar-szláv történelmi, nyelvi, irodalmi, kulturális kapcsolatok múltja és jelene)] 50-56 kredit;-    a választott szakirány szerinti speciális nyelvészeti, irodalmi, kultúrtörténeti ismeretek [a választott nyelvhez kapcsolódó földrajzi, történelmi és kultúratörténeti alapismeretek; a stilisztika alapjai; az adott szakirány irodalomtörténetének ismerete; nyelvfejlesztés; nyelvészet (fonetika, fonológia, morfológia, szintaxis, jelentéstan, nyelvtörténeti alapok)] 50-56 kredit;Választás szerinti specializációk ismeretei legfeljebb 50 kredit.A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret.

Szakirányok és specializációk: 

Specializációk: horvát részterületi Részképzés: Zágráb, Eszék, Socrates-Erasmus együttműködés

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
szlavisztika, horvát alapszakos bölcsész (Slavonic Studies, Philologist in Croatian Studies)
Elhelyezkedési lehetőségek: 

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán a horvát nyelv és irodalom oktatása több mint 50 éves múltra tekint vissza. Egy kötelezően választható második szláv nyelv is szerepel a jelenlegi tantárgyi struktúrában. Az egyetemi szintű oktatás negyed évszázados múltja közel egy tucat nemzetközi konferencia és szimpózium megrendezését tette lehetővé. Ehhez csatlakozik a folyamatos intézményi, hazai és nemzetközi publikációs és kiadói tevékenység. 

Elérhetőségek: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. Oktatásszervezési Osztály Tel.: (72) 501-513 E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu Kari honlap: www.btk.pte.hu 

További információk/Megjegyzés: 

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán a horvát nyelv és irodalom oktatása több mint 50 éves múltra tekint vissza. Egy kötelezően választható második szláv nyelv is szerepel a jelenlegi tantárgyi struktúrában. Az egyetemi szintű oktatás negyed évszázados múltja közel egy tucat nemzetközi konferencia és szimpózium megrendezését tette lehetővé. Ehhez csatlakozik a folyamatos intézményi, hazai és nemzetközi publikációs és kiadói tevékenység. Idegen nyelvű képzés: A tantárgyak többségének oktatása horvát nyelven folyik.