Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

szlavisztika alapszak - orosz szakirány

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Bölcsészettudományi Kar
Képzésterület: 
Bölcsészettudományi
Képzés neve: 
szlavisztika alapszak - orosz szakirány
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
6
Irányszám: 
kb. 35 fő
Teljes költség: 
200.000 Ft/ félév
Képzési mátrix: 
Alapképzés (A), Nappali, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Nappali, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

Kettőt kell választani: magyar nyelv és irodalom vagy történelem ÉS angol nyelv vagy francia nyelv vagy horvát nyelv vagy horvát nemzetiségi nyelv vagy horvát (nemzetiségi) nyelv és irodalom vagy latin nyelv vagy német nyelv vagy német nemzetiségi nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv vagy szerb nyelv vagy szerb (nemzetiségi) nyelv és irodalom vagy szlovák nyelv vagy szlovák (nemzetiségi) nyelv és irodalom vagy szlovén nyelv vagy szlovén nemzetiségi nyelv vagy román nyelv vagy román (nemzetiségi) nyelv és irodalom vagy ukrán nyelvEgy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

Képzés célja: 

olyan szakemberek képzése, akik ismereteik birtokában a Közös Európai Referenciakeret középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga szintjén képesek valamely szláv (bolgár, cseh, horvát, lengyel, orosz, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) nyelvű hétköznapi, kulturális, politikai, gazdasági, társadalmi, nyelv- és irodalomtudományi szövegeket értelmezni, az adott nyelvi kompetencia keretei között közvetíteni, valamint alkotni írásban és szóban. Rendelkeznek továbbá a szláv nyelvek és kultúrák - beleértve a magyarországi szláv nyelvű nemzetiségek nyelveit és kultúráit - területén, valamint általános társadalomtudományi, humán műveltségi témakörökben olyan alapvető elméleti és gyakorlati ismeretekkel, amelyek birtokában képesek szakmájuk inter- és multidiszciplináris gyakorlati művelésére, emberi, kulturális problémák kreatív kezelésére és e területen konkrét feladatok önálló megoldására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A KÉPZÉS EREDMÉNYEA szakot elvégző hallgató általános ismeretekkel rendelkezik a szlávság kulturális és nyelvi sokszínűségéről, jól ismeri a szakirányának megfelelő szláv nyelvű közösség kulturális és nyelvi identitásának fejlődéstörténetét.Ismeri az alapvető összefüggéseket a szláv, a magyar és az európai identitás legfontosabb kulturális objektumai és szövegei között, szakirányának egynémely tudományos részproblémáját pedig Európán kívüli kulturális jelenségekkel is összefüggésbe tudja hozni.Ismeri a szakirányának megfelelő szláv nyelvű kultúra jellemző írásbeli és szóbeli, tudományos és közéleti, népszerűsítő műfajait és azok szabályrendszerét.Vannak ismeretei a szakirányának megfelelő szláv szövegek és kulturális jelenségek befogadásának fontosabb eljárásairól és az értelmezés szakmailag elfogadott fontosabb módozatairól.Tisztában van a szakirányának megfelelő szláv nyelv és kultúra néhány jellemző kutatási kérdésével, elemzési és értelmezési módszerével.Ismeri az adott szláv nyelv egyes területeinek (irodalom-, nyelv- és kultúratudomány) szakkifejezéseit.Összefüggéseiben látja a szlavisztika alapszak adott szakirányának munkavállalással és vállalkozással kapcsolatos dimenzióit és lehetőségeit.Kompetenciái keretei között és tudásszintjének megfelelően képes helyesen értelmezni az adott szláv nyelvű kulturális jelenségeket és azok történeti beágyazottságát, képes továbbá az adott szláv nyelvet elhelyezni a világ nyelvei közt, valamint azonosítani az adott szláv nyelv főbb regionális változatait.Képes átlátni szakiránya legfontosabb nemzeti és nemzetiségi identitásképző diskurzusainak felépítését és működését, az európai kontextusban is felismerhető némely kulturális jelenséget pedig értelmezni.Képes az adott szláv nyelvű kultúra legalább egy fontos megnyilatkozásának helyes értelmezésére az Európán kívüli kultúra és eszmerendszer szempontjából.Nyelvi szintjének megfelelően egy adott műfaj szabályrendszerének tiszteletben tartásával képes közérthetően írni és beszélni az adott szláv nyelven, különösen pedig az adott szláv nyelv kulturális témaköreivel kapcsolatban az érvényes nyelvi normarendszer tiszteletben tartásával helyes szövegeket alkotni.Műfajilag eltérő szövegeket és kulturális jelenségeket képes nyelvi szintjének megfelelően értelmezni az adott szláv nyelven.Az adott szláv nyelvhez és kultúrához kapcsolódóan alapvetően képes kiválasztani és részben alkalmazni is a szakmai problémának megfelelő nyelvészeti, irodalomtudományi vagy kultúratudományi módszert.Adott munkahely szakmai elvárásainak megfelelően képes összetett feladatokat is elvégezni.

Képzési jellemzők: 

Képzési terület: bölcsészettudományKépzés kezdete: 2018. szeptemberHelyszín: PécsFoglalkozások gyakorisága: naponta A szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok: specializáció vagy minor szakA képzés orosz nyelven folyik. Nyelvi kimenet: Az alapfokozatú diploma megszerzéséhez a választott szakirány célnyelvének a középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsgának megfelelő szintű ismerete szükséges. A záróvizsga letétele a nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja.

Főbb tárgyak: 

A képzést alapozó bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, nyelvtudomány, irodalomtudomány, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret) 10-12 kredit;Szlavisztikai szakmai ismeretek 158-160 kredit, amelyből-    a szláv nyelvi és kultúratörténeti szakmai alapozó modul [bevezetés a szláv nyelvi tanulmányokba: szláv kultúrák (bolgár, cseh, horvát, lengyel, orosz, szerb, szlovák, szlovén, ukrán), illetve szláv nyelvű országok történelméhez, földrajzához kapcsolódó alapismeretek; klasszikus és modern szláv irodalmak (a szláv népek irodalomtörténete, a legjelentősebb korszakok és alkotók); a magyar-szláv történelmi, nyelvi, irodalmi, kulturális kapcsolatok múltja és jelene)] 50-56 kredit;-    a választott szakirány szerinti speciális nyelvészeti, irodalmi, kultúrtörténeti ismeretek [a választott nyelvhez kapcsolódó földrajzi, történelmi és kultúratörténeti alapismeretek; a stilisztika alapjai; az adott szakirány irodalomtörténetének ismerete; nyelvfejlesztés; nyelvészet (fonetika, fonológia, morfológia, szintaxis, jelentéstan, nyelvtörténeti alapok)] 50-56 kredit;Választás szerinti specializációk ismeretei legfeljebb 50 kredit. A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret.

Szakirányok és specializációk: 
  • orosz szakfordító specializáció
  • gazdasági orosz nyelvi szakértő specializáció
  • részterületi (filológiai) specializáció
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
szlavisztika. , orosz alapszakos bölcsész (Slavonic Studies, Philologist in Russian Studies)
Elhelyezkedési lehetőségek: 

Tipikus munkahelyek: multinacionális cégek, külkereskedelmi cégek, fordító irodák, utazási irodák, követségek, külföldi kulturális intézetek, határmenti együttműködési projektek Tipikus munkakör: üzletkötő, tolmács, idegenvezető, külkapcsolati munkatárs

Elérhetőségek: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. Oktatásszervezési Osztály Tel.: (72) 501-513 E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu Kari honlap: www.btk.pte.hu Tanszéki honlapok: http://szlav.btk.pte.hu/ http://www.oroszkozpont.pte.hu/

További információk/Megjegyzés: 

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán az orosz és a horvát nyelv és irodalom oktatása több mint 50 éves múltra tekint vissza. Mind a horvát, mind pedig az egyetemi szintű orosz nyelv és irodalom szakos bölcsészképzés iránt az utóbbi években töretlenül nagy az érdeklődés. Egy kötelezően választható második szláv nyelv is szerepel a jelenlegi tantárgyi struktúrában. Az egyetemi szintű oktatás harminc éves múltja több, mint egy tucat nemzetközi konferencia és szimpózium megrendezését tette lehetővé. Ehhez csatlakozik a folyamatos intézményi, hazai és nemzetközi publikációs és kiadói tevékenység.Még több információért érdemes idekattintani! Idegen nyelvű képzés: A második félévtől kezdve a tantárgyak többségének oktatása orosz nyelven folyik.Részképzés: Moszkva, SzentpétervárÖsztöndíjak: Oroszországi részképzés nyelvszakos hallgatók számára, Erasmus ösztöndíjak; tanszéki, kari és egyetemi szerződések alapján.Partneregyetemek és intézmények: Állami Puskin Orosz Nyelvintézet (Moszkva); Herzen Orosz Állami Pedagógiai Egyetem (Szentpétervár); Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Erciyes University (Törökország), Masaryk University Brno, University of Latvia (Riga), Universitatea Babes-Bolyai (Kolozsvár), University of Jyvaskyla (Finnország); Vilnius (Litvánia), Tallinn (Észtország), Asztana (Kazahsztán), Zadar (Horvátország), Izsevsk (Oroszország).Infrastruktúra: A Szláv Filológia Tanszék és a Pécsi Orosz Központ által működtetett szakkönyvtárban a legújabb irodalmi és nyelvészeti kiadványok rendelkezésre állnak, az orosz tudományos adatbázisok az internetes hozzáférése biztosított.