Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

szociális munka alapszak angol nyelven

h, 2017/10/16 - 11:27 -- Kovács Beáta
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Bölcsészettudományi Kar
Képzésterület: 
Társadalomtudományi
Képzés neve: 
szociális munka alapszak angol nyelven
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
6+1
Irányszám: 
kb. 30 fő
Teljes költség: 
Á: 100.000 Ft idegennyelvi hozzájárulás / félév; K: 180 000 Ft+100.000 Ft idegennyelvi hozzájárulás
Képzési mátrix: 
Alapképzés (A), Nappali, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Nappali, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy társadalomismeret vagy történelem.Két érettségi vizsgatárgyat kell választania a jelentkezőnek, amelyből egyet emelt szinten kell teljesíteni.

Képzés célja: 

olyan szociális munkás szakemberek gyakorlatorientált képzése, akik a szociális munkára vonatkozó globális alapelvek, tudományos és szakmai eredmények, etikai követelmények és alapvető módszerek birtokában képesek hivatásuk művelésére. A képzést elvégzők elkötelezettek a társadalmi egyenlőtlenségek és a kirekesztés csökkentése, a jólét növelése és a demokratikus értékek iránt, felkészültek az ezek érdekében történő szakszerű és felelős gyakorlati szociális munka végzésére. Az alapképzési szak megfelel a szociális képzésekre vonatkozó hazai és nemzetközi szakmai elvárásoknak, illeszkedik az európai térség hasonló szakképzettségeivel szemben támasztott követelményekhez. Az alapszakon végzettek felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.  A KÉPZÉS EREDMÉNYE Az alapfokozat birtokában a szociális munka alapszakon végzett hallgató: Ismeri és érti a szakmai területhez kapcsolódó pszichológiai, jogi, pedagógiai, egészségügyi, szociológiai tudományok szociális munkához tartozó fogalomkészletét.Ismeri és érti a humán fejlődésre, a társadalmi rendszerre, tagozódásra, intézményekre és szervezetekre, a gazdasági fejlődésre vonatkozó főbb elméleteket.Ismeri és érti a társadalom működését, a társadalmi folyamatokat, a társadalmi és szociális problémák keletkezését, jelenlétét és a veszélyeztető tényezőket, továbbá azt, hogy mindezek hogyan hatnak az egyes emberekre, családokra, csoportokra, szervezetekre és közösségekre.Ismeri és érti a társadalompolitika területeit, a szociálpolitika meghatározó irányait, elosztási mechanizmusait, valamint az egyéni, családi, közösségi élethelyzetekben, és a társadalmi és szociális problémák kezelésében alkalmazható szociálpolitikai alapelveket és technikákat.Ismeri és érti a társadalmi egyenlőtlenségeket, megismeri az egyenlőtlenségek és a kirekesztés csökkentése érdekében felhasználható szociálpolitikai eszközöket.Ismeri és értelmezi a kisebbségi és többségi társadalom kapcsolatának dinamikáját és ehhez kapcsolódóan a kisebbségi egyéni és közösségi jogokat.Ismeri és értelmezi az emberi szükségleteket, a társas viselkedés pszichológiai tényezőit, az emberek és a környezetük közötti interakciókat.Ismeri és érti a szociális munka szerepét, lényegét, funkcióit, komplexitását, multi- és interdiszciplináris jellegét.Ismeri és értelmezi a szociális munkához kapcsolódó jogi területek szabályozását, különös tekintettel az emberi és gyermeki jogokra, a szociális és gyermekvédelmi jogi szabályozásra.Érti és átlátja a társadalomtudományi kutatások alapjait, a szakterület kutatási területeit és módszereit.Érti és átlátja a szociális munka jogi, társadalmi és ökológiai kontextusát, a szociális munkára vonatkozó közvitákat és jellemző, elterjedt véleményeket, a szociális munka alapvető elméleteit, modelljeit és folyamatait.Ismeri a szociális munka beavatkozásra, együttműködések kialakítására, szociális problémák megelőzésére és kezelésére felhasználható módszereit, eljárásait.Ismeri a szociális szolgáltatási rendszert, a közszféra, valamint a magánszféra – ezen belül civil-, egyházi, piaci szféra – rendszereit, átlátja a szociális szervezetek működését és abban a szociális szakemberek szerepeinek, tevékenységének formáit.Ismeri más segítő szakmák kompetenciaköreit, felkészült a gyakorlat során felmerülő problémák szakmai illetékességének felismerésére, és más szakmák szakembereivel való szakszerű együttműködésre.Képes eligazodni a szociális terület mélyebb összefüggései, valamint a gyakorlat által felvetett konkrét társadalmi problémák és lehetséges megoldási módszerek, modellek között, és képes új szolgáltatások kialakításában közreműködni a megelőzés és a problémakezelés érdekében.Képes kritikus szemlélettel és reflektív módon megfogalmazni a társadalmi és szociális problémákat, a veszélyeztető tényezőket és a problémakezelés folyamatát.Képes megkülönböztetni a vélekedéseket, sztereotípiákat, előítéleteket a bizonyítékokkal alátámasztott társadalmi tényektől, leírásoktól, elemzésektől.Képes a bizalomépítésre, a nyílt, hiteles és hatékony kommunikációra.Képes szükségletfelmérésre, az egyén és környezete közötti folyamatoknak, kölcsönhatásoknak, problémáknak holisztikus elemzésére.Felismeri a szolgáltatásokat igénybe vevők autonómiáját tiszteletben tartó proaktív szemléletű, életminőséget szolgáló, javító, konstruktív problémakezelés, valamint a források és a kockázatok elemzésének szükségességét.Felkészült a szakmai csapatmunkára, a partneri együttműködésekre az érintettekkel, szakmai szervezetekkel, a társszakmák és a közigazgatás szakembereivel, önkéntesekkel.Képes áttekinteni a szociális munka szakterületeinek dokumentációit, a kapcsolódó szakmai feladatokat.

Képzési jellemzők: 

Képzési terület: társadalomtudományKépzés kezdete: 2018. szeptemberHelyszín: PécsFoglalkozások gyakorisága: nappali munkarendben napontalevelező munkarendben szemeszterenként 5-6 alkalommal, csütörtök-péntek-szombati napokon Minor szakként felvehető: NEMA szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok: a képzés tanterve nem teszi lehetővé egyéb képzési blokkok felvételét Nyelvi kimenet: Az angol nyelvű képzésben oklevelet szerzők az oklevélszerzés idegennyelvi követelményeit teljesítik.

Főbb tárgyak: 

Társadalomtudományok (szociológia, állam- és jogtudomány, közgazdaságtudomány, multidiszciplináris társadalom-tudományok) 150-180 kredit, amelyből- a szociális munka elmélete és gyakorlata 70-90 kredit;- szociológia tudományok 25-35 kredit;- állam és jogtudományok 10-20 kredit;- közgazdaságtudományok 3-10 kredit;- társadalom-és szociálpolitika 20-30 kredit;- bölcsészettudományok (pszichológia, neveléstudomány) 20-30 kredit;- orvostudományok (egészségtudomány) 5-15 kredit.A képző intézmény által ajánlott specializáció a szociális munka elmélete és gyakorlata területén szerezhető speciális ismeret, amelynek kreditaránya a képzés egészén belül legfeljebb 15 kredit. A szakmai gyakorlat követelményeiA szakmai gyakorlat a felsőoktatási intézmény által szervezett vagy jóváhagyott képzési program alapján folyó gyakorlat. A szakmai gyakorlat része-          a kiscsoportos tantermi személyiség- és készségfejlesztés (legalább 90 tanórában),-          a kutatási gyakorlatok és a kapcsolódó szemináriumok-          a rövid időtartamú és egybefüggő terepgyakorlatok,-          az összefüggő legalább egy féléves gyakorlat-          és a terepgyakorlatokhoz, illetve az összefüggő szakmai gyakorlathoz kapcsolódó kiscsoportos feldolgozó szemináriumok.Az egybefüggő szakmai gyakorlat saját, közvetlen klienskörrel rendelkező, szociális tevékenységet folytató állami, önkormányzati, non-profit vagy egyházi szolgáltatásnál, intézményben szervezett. Tereptanár (a gyakorlóhely felsőfokú szociális szakképzettséggel rendelkező munkatársa) irányításával valósul meg. A legalább egy féléven (tizenkettő-tizenöt héten) keresztül, heti 4 napon, heti 24 órában folyó egybefüggő gyakorlat keretében a közvetlen klienskapcsolati munkára minimum 300 órát kell fordítani.

Szakirányok és specializációk: 
  • addiktológia
  • gyermekvédelem
  • közösségfejlesztés

A specializációk párhuzamos indításának feltétele elegendő számú (min. 10 fő) jelentkező az egyes specializációkra.

Elhelyezkedési lehetőségek: 

A szociális munkásokat speciális interdiszciplináris ismereteik, megszerzett kompetenciáik kiválóan alkalmassá teszik arra, hogy hazánkban vagy megfelelő nyelvtudás birtokában az európai munkaerő-piacon az állami, egyházi, civil, A képzés során megszerzett komplex tudás, a fejlett társas készségek, a magas szintű önismeret kiválóan alkalmassá teszik a szociális munkásokat arra, hogy változatos, saját választásuk szerinti munkaköröket töltsenek be. Megfelelő nyelvtudás birtokában az európai munkaerőpiacon is könnyen el tudnak helyezkedni. Az állami, az egyházi, a civil, vagy akár a for-profit szektor is igényt tart tudásukra, felkészültségeikre. A szociális munkás hivatás talán a legsokoldalúbb a társadalomtudományi képzések körében, az e szakon végzettek a következő területeken vállalnak munkát:1. Alapellátások: szociális étkeztető intézmények, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgálatok családsegítő szolgálatok, utcai szociális gondozás, szociális SOS szolgálatok.2. Szakosított ellátások: időskorúak otthona, fogyatékosok otthonai, hajléktalanokat ápoló-gondozó otthonok, fogyatékosok rehabilitációs intézményei, pszichiátriai- és szenvedélybetegek rehabilitációs intézményei.3. Átmeneti ellátást nyújtó intézmények: gyermekek átmeneti otthona, idősek/fogyatékosok gondozóházai illetve lakóotthonai, hajléktalanok átmeneti szállásai.4. Nappali ellátást nyújtó intézmények: szenvedélybetegek nappali intézményei, nappali melegedők.5. Civil szervezetek: karitatív intézmények, humán környezetvédelmi szervezetek, kisebbségi önkormányzatok, stb. A felvi.hu adatai alapján a társadalomtudományi képzési területen végzettek közül a szociális munka szakon végzetteket foglalkoztatják legnagyobb arányban diplomás munkakörben. Napjainkra a szociális ellátások több területén a KSH adatai alapján munkaerőhiány alakult ki. Saját intézményünk pályakövetési adatai szerint a nálunk végzettek között akad családgondozó, iskolai és közösségi szociális munkás, gyermekjóléti intézmény vezetője, szociális ügyintéző, adósságkezelési tanácsadó, esetmenedzser, gyermek és ifjúságvédelmi felelős, felnőttképzési menedzser, mentálhigiénés gondozó, munkaügyi rehabilitációs referens, nevelőszülői tanácsadó, regionális koordinátor, teleházvezető, ügyfélszolgálati referens, vezető tanácsos (szociális és gyámügyek). Az adatokból látható, hogy egyre nagyobb az igény a jól képzett, sokoldalú, fejlett kapcsolati készségekkel rendelkező, elkötelezett munkaerőre.

Elérhetőségek: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. Oktatásszervezési Osztály Tel.: (72) 501-513 E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu Kari honlap: http://www.btk.pte.hu Tanszéki honlap: http://szocialismunka.btk.pte.hu

További információk/Megjegyzés: 

A szakma gyakorlásához szükséges értékek és készségek: a szolidaritás, a tolerancia, az autonómia tisztelete, az emberi jogok védelme, a felelősségvállalás, az empátia, a kreativitás, a segítő attitűd és a szociális érzékenység. A szociális munkát ajánljuk azoknakaz érettségizett fiataloknak, akik hivatásuknak érzik, hogy a bajban lévő embereken, családokon, csoportokon, közösségeken segítsenek, és akik a segítségnyújtás feladatait felkészülten, szakszerűen kívánják megoldani.