Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

szociológia alapszak

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Bölcsészettudományi Kar
Képzésterület: 
Társadalomtudományi
Képzés neve: 
szociológia alapszak
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
6
Irányszám: 
kb. 30 fő
Teljes költség: 
250.000 Ft / félév
Képzési mátrix: 
Alapképzés (A), Nappali, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Nappali, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy társadalomismeret vagy történelem.Két érettségi vizsgatárgyat kell választania a jelentkezőnek, amelyből egyet emelt szinten kell teljesíteni.

Képzés célja: 

olyan szociológia alapszakos szakelőadók képzése, akik a megszerzett szociológiai alapismereteik birtokában segíthetik a tudásalapú információs társadalom megvalósulását, az életminőség javulását, az esélyegyenlőség feltételeinek javítását, a társadalmi demokrácia kiteljesítését, valamint a szociális integráció erősítését. Megszerzett elméleti alapismereteik birtokában képesek felismerni a fontosabb társadalmi problémákat, azok alapvető strukturális összefüggéseit, továbbá birtokában vannak azoknak a gyakorlati és módszertani alapismereteknek, amelyek mindezek feltárására, elemzésére és megértésére szolgálnak. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A KÉPZÉS EREDMÉNYEAz alapfokozat birtokában a szociológia alapszakon végzett hallgató: Ismeri a társadalomtudomány, a társadalom alrendszereivel, szerkezetével, rétegződésével, a társadalmi normákkal és értékekkel, a társadalmi cselekvéssel és interakciókkal, a társadalmi folyamatokkal kapcsolatos fogalomkészlet fontosabb elemeit.Ismeri és érti azokat az összefüggéseket, amelyek a társadalom szaktudományos értelmezéseihez az általános alapokat képezik.Jártas a szociológia fontosabb történeti, elméleti és gyakorlati ismereteiben, a közgondolkodásnál mélyebben érti a társadalmi összefüggéseket.Ismeri és érti a szociológia által vizsgált társadalmi jelenségek fontosabb működési mechanizmusait és normatív rendszereit, a társadalmi alrendszerek kapcsolódási viszonyait.Birtokában van a társadalom strukturális, gazdasági és politikai folyamataival kapcsolatos legfontosabb ismereteknek, ismeri és érti a társadalmi problémákat előidéző társadalomszerkezeti és kulturális okok működését.A gyakorlati elemzés szintjén átlátja a szociológiai kutatás folyamatát.Ismeri a társadalomkutatás módszertanának alapelveit, a legfontosabb kutatási módszereket és az alapvető adatelemzési eljárásokat.Ismeri a kutatáshoz szükséges legfontosabb társadalomtudományi adatbázisokat, és elektronikus forrásokat.Ismeri a társadalmi integráció erősítését, a hátrányos helyzetűek integrációját és a társadalmi demokrácia megvalósulását célzó legfontosabb programokat.Ismeri a társadalomtudományi kutatásra vonatkozó etikai követelményeket.Megfelelő szintű nyelvismerettel rendelkezik ahhoz, hogy legalább egy idegen nyelven kommunikáljon, szakmai anyagokat olvasson és megértsen.A mindennapi szakmai szóhasználatában precízen használja a szociológia alapfogalmait és a rájuk épülő speciális szakszókészlet elemeit.Összegyűjti és feldolgozza a szociológiailag releváns információkat, alapszinten használja a korszerű informatikai eljárásokat.Kezeli és használja a társadalomtudományi adatbázisokat, a hagyományos és az elektronikus szakirodalmi forrásokat.Közreműködik a kutatási problémához illő kutatási módszerek kiválasztásában és alkalmazásában.Közreműködik az egyenlőtlenségek következményeinek csökkentését, a társadalmi integráció erősítését, a hátrányos helyzetűek integrációját és a társadalmi demokrácia megvalósulását szolgáló komplex programok kidolgozásában és megvalósításában.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

A képzést olyan fiataloknak ajánljuk, akik érdeklődnek a társadalmi problémák tudományos igényű feltárása iránt, akik rész kívánnak venni ezek kutatásában, elemzésében. Ajánljuk azoknak is, akik a közvélemény-, a piackutatás és a tömegtájékoztatás területén szeretnének elhelyezkedni. A szakon meghirdetett két specializáció valamelyikének elvégzése során megismerkedhetnek a kortárs kultúra folyamataival, vagy a helyi társadalmak (városi és vidéki) szerkezeti sajátosságaival.A szociológia alapszakon a hallgatók alapos elméleti és gyakorlati képzésben részesülnek, így később bármilyen munkahelyen megállják a helyüket, vagy sikeresen folytathatják tanulmányaikat szociológiai, illetve más társadalomtudományi mesterszakon.

Képzési jellemzők: 

Képzési terület: társadalomtudományKépzés kezdete: 2018. szeptemberHelyszín: PécsFoglalkozások gyakorisága: naponta Minor szakként felvehető: IGENA szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok: specializáció Nyelvi kimenet: Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. 

Főbb tárgyak: 

A szociológia és társadalomelmélet alapjai, A jogtudomány alapjai, Kulturális antropológia, Kommunikációelmélet, Bevezetés a politikatudományba, Társadalomtörténet, Szociálpszichológia, Demográfia, EU-s ismeretek, A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:-    szociológiatörténet és -elmélet alapjai, társadalomtörténet 18-54 kredit;-    szakszociológiák 18-54 kredit;-    kapcsolódó társadalomtudományi diszciplínák alapjai 18-54 kredit;-    kutatásmódszertan alapjai (kvalitatív és kvantitatív módszerek, statisztika és számítógépes adatelemzés, terepkutatás) 36-90-kredit.A képző intézmény által ajánlható specializációhoz tartozó tantárgyakhoz rendelhető kreditérték legfeljebb 30 kredit.

Szakirányok és specializációk: 
  • helyi társadalmak
  • kortárs kultúra

 A specializációk célja: A specializációk közötti választás elősegíti, hogy a hallgatók pályájuk irányát már a képzés során meghatározzák és ismereteiket ennek megfelelően bővítsék, s a tanszéki kutatásokba bekapcsolódjanak Helyi társadalmak specializáció keretében a hallgatók megismerkednek a településszociológia legfontosabb nemzetközi és hazai elméleteivel, illetve a vidéki és városi társadalmak szerkezeti sajátosságaival. Az oktatásban kiemelt szerepet kapnak a mai magyar társadalom legfontosabb problémáinak települési aspektusai. A kutatási gyakorlat is ehhez a tematikához igazodik kapcsolódva az aktuális tanszéki kutatásokhoz. A terepkutatást előkészítő szeminárium előzi meg és elemző munka zárja le. Kortárs kultúra specializáció keretében az európai kultúrtörténet és a kultúrakutatás legfontosabb fogalmaival, szakaszaival, irányzataival és elméleteivel ismerkednek meg a hallgatók. Az oktatásban kiemelt szerepet kap a kulturális tagoltság, a média szerepe és az ifjúsági szubkultúrák, fogyasztási közösségek értelmezése. A kutatási gyakorlat is ehhez a tematikához igazodik kapcsolódva az aktuális tanszéki kutatásokhoz. A terepkutatást előkészítő szeminárium előzi meg és elemző munka zárja le.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
szociológia alapszakos szakelőadó (Sociologist)
Elhelyezkedési lehetőségek: 

Eddig végzett hallgatóink elhelyezkedési lehetőségei változatosak. A BA diplomások szociológiai szakelőadóként a központi államigazgatásban, az önkormányzatoknál a gazdasági szektorban, kulturális és szociális intézményeknél, vagy a nonprofit szervezeteknél vállaltak munkát. Tudásuk jól kamatoztatható a pályázatírási, - előkészítési, tanácsadói tevékenységek során, a pályázati háttéranyagok összeállításában valamit a társadalmi döntés-előkészítő tevékenységben is. Általános társadalmi ismereteik révén a médiában is elhelyezkedhetnek.Nagy előnyük a szakmai számítógépes tudás. Az SPSS- program, a különböző statisztikai műveletek ismerete révén közvélemény-kutató, piackutató cégeknél asszisztensi, szakasszisztensi munkaköröket tölthetnek be, statisztikai hivataloknál, statisztikai adatbázisokat kezelő intézményeknél helyezkedhetnek el, társadalomkutató intézetek munkatársai lehetnek. 

Elérhetőségek: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. Oktatásszervezési Osztály Tel.: (72) 501-513 E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu Kari honlap: http://www.btk.pte.hu Tanszéki honlapok: http://szociologia.btk.pte.hu és http://szociologus.btk.pte.hu/

További információk/Megjegyzés: 

A PTE-n már a 70-es évektől folyt szociológiaoktatás, a szociológusképzés pedig 1993-ban indult meg. Az elmúlt évek során pozitív fogadókészség alakult ki a városban, megyében és a régióban a pécsi szociológia szakon végzettek iránt, ami megkönnyíti a hallgatók elhelyezkedését.A Szociológia Tanszéknek csak minősített oktatói vannak, közülük nem egy saját szakterületének elismert kutatója.Az alapszakos szociológus hallgatók a három éves képzés után szintén a tanszékhez tartozó Szociológia Mesterszakon folytathatják tanulmányaikat. A tanszéknek önálló doktori iskolája (Demográfiai és Szociológiai Doktori Iskola) is van, ahova a legkiválóbb hallgatók felvételt nyerhetnek és Ph.D fokozatot szerezhetnek.A tanszék tudományos munkáját a Település és Társadalom Kutatóközpont segíti, publikációs lehetőséget pedig az Acta Sociologica c. folyóirat biztosít a hallgatók számára is.A képzés színhelye a kulturális és művészeti programokban bővelkedő Zsolnay Negyed, ami rendkívül kellemes és kulturált környezetet, továbbá szórakozási lehetőségeket biztosít az egyetemisták számára.