Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

történelem alapszak

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Bölcsészettudományi Kar
Képzésterület: 
Bölcsészettudományi
Képzés neve: 
történelem alapszak
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
6
Irányszám: 
Nappali: kb. 60 fő; Levelező: kb. 30 fő
Teljes költség: 
Nappali: 200.000 Ft / félév, levelező: 150.000 Ft / félév
Képzési mátrix: 
Alapképzés (A), Nappali, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Nappali, Költségtérítéses
Alapképzés (A), Levelező, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

Kettőt kell választani: történelem (emelt szintű) kötelező ÉS angol nyelv vagy földrajz vagy francia nyelv vagy latin nyelv vagy magyar nyelv és irodalom vagy német nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv

Képzés célja: 

A PTE történelem képzésének alapvető célja a magyar és az egyetemes történelem nagy korszakainak alapos megismertetése, mely során a lényeges összefüggésekre helyezzük a hangsúlyt. A magyar és az egyetemes történelmet nem elkülönítve, hanem egységesen, a kölcsönhatások kiemelésével ismertetjük meg, hogy a hallgatók könnyebben eligazodjanak azokban, és az önálló tanulási/kutatási munka során el tudják helyezni az alapképzésből kimaradó, de önálló tanulmányokkal megszerzett részleteket is.A képzés gerincét átfogó előadások képezik. Ezek lehetnek: egyes korszakokat tárgyaló, vagy korszakokon átívelő, tematikus előadások. Ezeket kis létszámú szemináriumok egészítik ki, ahol egy-egy speciális (gyakran szabadon választható) problémakör vizsgálatára nyílik lehetőség. Ennek elsősorban módszertani jelentősége nagy, így erre különleges hangsúlyt fektetünk. A szemináriumi munka folyamán sajátítják el a hallgatók azokat a speciális ismeretszerzési és problémamegoldó technikákat, amelyek egyben az élet szinte minden területén fontos és jól kamatoztatható tudást jelentenek.  A BA képzés tehát átfogó, nem túl részletes, de biztos és áttekinthető, alapvető tudásanyag elsajátítását teszi lehetővé, mely több irányba fejleszthető. Emellett felvértezi a hallgatókat az önálló ismeretszerzés képességével is. Természetesen lehetőség nyílik egy-egy szakterület alaposabb megismerésére is, az ún. szakterületi specializációk keretében, melyek a harmadik szemesztertől vehetők fel. Ezek már a mesterképzések megalapozásául is szolgálnak. 

Képzési jellemzők: 

Képzési terület: bölcsészettudományKépzés kezdete: 2018. szeptemberHelyszín: PécsFoglalkozások gyakorisága: nappali munkarendben naponta,levelező munkarendben: havonta 1 alkalom (péntek-szombat) Minor szakként felvehető:IGEN, követelmény: min. jó rendű történelem érettségi (közép-v. emelt szint)A szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok: specializáció vagy minor szak Nyelvi kimenet: Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből vagy latin nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.A szakképzettség megszerzésének feltétele a képzés tantervében meghatározott latin nyelvi követelmények teljesítése.

Főbb tárgyak: 

A PTE BTK történelem BA szak képzési struktúrája és főbb tantárgyai:1. Alapozó képzés (10 kredit) főbb tantárgyai:Bevezetés a történettudományba; Filozófiatörténet; bevezetés a néprajzba; Közgyűjteményi és könyvtári alapismeretek2. Szakmai törzsanyag (20 kredit) főbb tantárgyai:Bevezetés az anthropológiába; Közgazdaságtani, statisztikai és demográfiai alapismeretek; Történeti földrajz-politikai földrajz; Latin nyelv; Művészet- művelődés és életmódtörténet; Vallás és egyháztörténet3. Szakmai ismeretek (90 kredit) főbb tantárgyai:A történeti megismerés sajátosságai; Ókortörténet; Magyar és egyetemes történelem a középkorban és a koraújkorban; Magyar és egyetemes történelem az újkorban; Magyar és egyetemes történelem a 20. században; A Kárpát-medence népei a népvándorlás korától napjainkig;4. Szabadon választható tárgyak (10 kredit)5. Speciális programok, vagy minor szak (50 kredit):A PTE történelem szakán jelenleg az alábbi specializációk indítására van lehetőség: Korszakhoz kötődő specializációk: 1. Az ókor története 2. A közép- és koraújkor története 3. Az új- és modernkor történeteTematikus, korszakokon átívelő specializációk: 1. Diszkrimináció és tolerancia (kisebbségek és nemzetiségek története, megítélése és helyzete) 2. Egyetemes és magyar hadtörténet és haditechnika 3. Egyetemes és magyar művelődéstörténet 4. Az európai eszme fejlődése, integrációs folyamatok 5. Az Európai Unió története a kétpólusú, majd egypólusú világrendben 6. Gazdaság- és társadalomtörténet 7. Globalizáció és regionalizmus. A Pannon régió története a X-XX. században 8. Kapcsolódó kontinensek (Az Európán kívüli világ története) 9. Kelet-Közép-Európa, Kelet-Európa és a Balkán története 10. A politikai eszmék, államrendszerek és politikai intézmények/szervezetek története 11. Történeti muzeológia 12. Vallás- és egyháztörténetA fenti speciális programok egyidejű indítására nincs lehetőség, évente egy-két programot hirdetünk meg a hallgatói igények figyelembevételével. A SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEIA BA képzésben a hallgatók csoportos közgyűjteményi gyakorlaton vesznek részt, mely során megismerik a könyvtár, a levéltár és a múzeum kutatóként való használatát. kötelező gyakorlatként a képzés része továbbá egy három napos tanulmányút.

Szakirányok és specializációk: 

1. Az ókor története 2. A közép- és koraújkor története 3. Az új- és modernkor története 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
történelem alapszakos bölcsész (Philologist in History)
Elhelyezkedési lehetőségek: 

Tipikus munkahely: múzeum, levéltár, könyvtár, kutatóintézetek, szakértői háttérintézmények, minisztériumok, államigazgatás, médiaTipikus munkakör: szakügyintéző, tudományos munkatárs, társadalmi/ politikai szakértő, minisztériumi, önkormányzati referens, asszisztens

Elérhetőségek: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. Oktatásszervezési Osztály Tel.: (72) 501-513 E-mail: bktfelvi[kukac]pte.hu Kari honlap: http://www.btk.pte.hu Intézeti honlap: http://tti.btk.pte.hu/ , levelező tagozatosok részére: http://tti.btk.pte.hu/?page_id=85

További információk/Megjegyzés: 

Továbbtanulási lehetőségek:

 • Master képzés:
 1. osztatlan tanárképzés
 2. diszciplináris mesterszakok
 • Phd képzés:
 1. a PTE Interdiszciplináris Doktori Iskola három történész programja:

Magyarország és Európa a 18-20. században,Magyarország és a szomszédos birodalmak 900-1800 között,A Kárpát-medence és az antik világ népeinek története, kultúrája és kapcsolataik az ókorban.

 1. Demográfia és Szociológia Doktori Iskola
 2. „Oktatás és társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola

 Tehetséggondozás, speciális – ált. képzésen túli – lehetőségek:

 1. Külföldi vendéghallgatói lehetőség, Erasmus kapcsolatok:

Anglia, Ausztria, Belgium, Bulgária, Franciaország, Görögország, Németország, Spanyolország, Szlovákia, Törökország.

 1. OTDK
 2. Szakkollégiumok
 3. Pécsi Hadtörténeti Társaság – hallgatói kezdeményezés
 4. Történészcéh Egyesület – hallgatói kezdeményezés
 5. Külföldi és belföldi tanulmányutak